Tiếng Việt | English

07/07/2024 - 13:33

7 địa phương cơ bản hoàn thành chỉnh lý biến động đất đai  

Từ năm 2015 đến nay, UBND tỉnh Long An đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.

UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo đối với hồ sơ còn tồn đọng trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính về đất đai và các dự án, công trình vì lợi ích công cộng (theo hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm và người dân hiến đất) đã thực hiện trước ngày 31/12/2016 thì Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo thực hiện rà soát, thống kê số lượng, xây dựng kế hoạch, lập dự toán và ưu tiên bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để triển khai thực hiện dứt điểm công tác cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo từng giai đoạn.

Hàng năm, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm ưu tiên bố trí đủ kinh phí từ ngân sách địa phương (tối thiểu dành 10% tổng thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) cho công tác cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính tại địa phương.

Đối với các công trình, dự án triển khai mới (từ ngày 01/01/2017) liên quan đến thu hồi đất (kể cả trường hợp người dân hiến đất) để xây dựng các công trình, dự án; các tuyến đường giao thông, kênh mương nội đồng,... trên địa bàn tỉnh do Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện làm chủ đầu tư thì Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp các chủ đầu tư phải đưa chi phí chỉnh lý biến động đất đai vào hạng mục riêng trong dự toán công trình.

Đối với các công trình, dự án đang triển khai thì xem xét, bổ sung phần chi phí chỉnh lý biến động đất đai phát sinh vào dự toán công trình để địa phương có kinh phí thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh, đến nay có 7/15 đơn vị cấp huyện đã bố trí kinh phí để thực hiện cơ bản hoàn thành công tác cập nhật, chỉnh lý biến động như: Bến Lức, Châu Thành, Đức Huệ, Tân Hưng, Tân Thạnh, Tân Trụ và thị xã Kiến Tường.

7 địa phương cơ bản hoàn thành chỉnh lý biến động đất đai

Việc chưa chỉ đạo, bố trí kinh phí thực hiện công tác chỉnh lý biến động đối với các công trình, dự án thực hiện trước ngày 31/12/2016, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân hiến đất xây dựng công trình, khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai, công tác kê biên, bồi thường giải phóng mặt bằng, nhất là khi người dân đến thực hiện quyền yêu cầu đo đạc để chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – Võ Minh Thành, thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ  thường xuyên chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai và chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố tăng cường nhân lực để thực hiện công tác cập nhật, chỉnh lý biến động theo chỉ đạo của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh, tăng cường công tác cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai trên địa bàn tỉnh./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết