Tiếng Việt | English

05/12/2022 - 18:14

Bản tin phát thanh ngày 05/12/2022

Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Khuyến khích các tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc triển khai các dự án quy mô lớn tại Việt Nam; Giáo dục và Đào tạo là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng, hiệu quả nhất; Thị trường dầu mỏ phản ứng tích cực với quyết định sản lượng của OPEC+.

0:00 0:00

1. Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

2. Khuyến khích các tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc triển khai các dự án quy mô lớn tại Việt Nam.

3. Giáo dục và Đào tạo là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng, hiệu quả nhất.

4. Thị trường dầu mỏ phản ứng tích cực với quyết định sản lượng của OPEC+./.

Chia sẻ bài viết