Tiếng Việt | English

26/01/2024 - 08:16

Báo chí xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong tuần này, ngày 24/01/2024, Ban Chỉ đạo về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (BCĐ 35) và thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và công tác thông tin đối ngoại tỉnh năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng và nhận giải cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cho thấy công tác này có vai trò, vị trí quan trọng, được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh, chỉ đạo, cả hệ thống chính trị và nhân dân hưởng ứng, tạo thành phong trào rộng khắp trong đời sống chính trị xã hội.

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta thực hiện chính sách đổi mới. Kết quả, “chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” (Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng).

Điều đó có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nhiều địa phương, trong đó có Long An bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua thử thách, thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch, chăm lo đời sống người dân, vừa phục hồi sản xuất, kinh doanh, thích ứng linh hoạt để phát triển KT-XH,... Long An chính là “điểm sáng” trong phục hồi, phát triển KT-XH thời hậu Covid-19. Cụ thể, năm 2023, tỉnh đạt, vượt 17/19 chỉ tiêu nghị quyết; trong đó, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá 5,77%, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 95 triệu đồng.

Đặc biệt, tỉnh tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư ở Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc,… để thu hút nguồn lực cho phát triển. Từ đó, uy tín, vị thế của Đảng, Nhà nước, thế và lực của đất nước ta không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.

Mặc dù đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực nhưng trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn về chính trị, các thế lực thù địch vẫn ra sức chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta nên tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Trên lĩnh vực báo chí, hoạt động đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch đã góp phần nâng cao cảnh giác cách mạng, bồi dưỡng nhận thức đúng đắn cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, khẳng định những nguyên tắc cơ bản của công cuộc đổi mới.

Nhiệm vụ của các cơ quan báo chí cách mạng là phải tổ chức các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tuyến bài phản bác những luận điệu xuyên tạc, chống phá, giúp người dân hiểu rõ hơn và cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn và mục đích đen tối của các thế lực thù địch, phản động.

Với báo Đảng địa phương, công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng để định hướng dư luận một cách nhanh chóng, kịp thời, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hơn bao giờ hết, báo Đảng cần đề cao trách nhiệm đi đầu trong nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước với mục tiêu kiên định cao nhất là độc lập dân tộc, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, đem lại cuộc sống ấm no, dân chủ, công bằng, phồn vinh, hạnh phúc cho nhân dân.

Báo chí không chỉ là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa mà còn là nguồn cổ động tập thể, tổ chức tập thể để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Báo Long An đã, đang và sẽ là kênh chính thống, kịp thời góp phần tích cực vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh phát triển KT-XH địa phương./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết