Tiếng Việt | English

15/12/2023 - 14:46

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới  

Sáng 15/12, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023.

Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối - Phạm Huy Sơn phát biểu tại hội nghị

Bí thư Đảng ủy khối CQ&DN tỉnh, Trưởng BCĐ 35 Đảng ủy Khối - Phạm Huy Sơn; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối CQ&DN tỉnh - Nguyễn Văn Chóng; Phó Bí thư Đảng ủy khối CQ&DN tỉnh - Võ Văn Ân; các thành viên trong BCĐ 35 Đảng ủy Khối; lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng ủy khối CQ&DN tỉnh dự hội nghị.

Năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. BCĐ, Tổ thư ký giúp việc BCĐ 35 cũng họp định kỳ theo quy chế, tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng thang điểm thi đua kèm kế hoạch phát động thi đua năm 2023, chỉ đạo củng cố lực lượng cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối ở 100% tổ chức cơ sở Đảng, thường xuyên theo dõi, kịp thời định hướng thông tin cho cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc qua nhiều hình thức, chuyên trang, chuyên mục, nhóm, văn bản,..

Đồng thời, BCĐ 35 Đảng ủy Khối cũng định hướng thông tin kịp thời cho lực lượng cộng tác viên ở cơ sở theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, BCĐ 35 tỉnh. Thường xuyên, tăng cường tuyên truyền chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng, nhằm cung cấp thông tin tích cực, góp phần ổn định tình hình tư tưởng, đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu xuyên tạc.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy khối CQ&DN tỉnh, Trưởng BCĐ 35 Đảng ủy Khối - Phạm Huy Sơn cho biết, năm 2024, BCĐ 35 Đảng ủy Khối tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Khối về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối - Phạm Huy Sơn ; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - Nguyễn Văn Chóng trao giấy khen cho các tập thể

Đồng thời lãnh, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với phát huy truyền thống văn hóa theo Nghị quyết số 51-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng văn hóa, con người Long An đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phát huy dân chủ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nâng cao tính chủ động, phát hiện ngăn chặn kịp thời tài liệu, nội dung xấu, độc, thực hiện nghiêm tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác thực hiện quy chế dân chủ, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định;...

Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen cho 15 cá nhân

Dịp này, Đảng ủy khối CQ&DN tỉnh tặng giấy khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023. Báo Long An có 1 tập thể, 2 cá nhân được khen thưởng./.

Hà Lan – Hoàng Tuân

Chia sẻ bài viết