Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Năm 2015

Cả nước phấn đấu có 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

 Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Tấn Dũng vừa chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015. Tại điểm cầu Long An, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Lê Văn Hoàng chủ trì hội nghị.

Năm 2014, nhất là sau hội nghị sơ kết toàn quốc tháng 5-2014, phong trào XDNTM đã có chuyển biến mạnh mẽ hơn. Hầu hết các tỉnh trước đây chưa quan tâm đúng mức hoặc chưa có xã đạt chuẩn đều đã tổ chức hội nghị đánh giá nguyên nhân và tìm giải pháp khắc phục, phấn đấu đạt tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM cao vào cuối năm 2015. Các địa phương đã quan tâm hơn và tập trung chỉ đạo thực hiện những nội dung trọng điểm và có nhiều cơ chế, chính sách linh hoạt để huy động nguồn lực thực hiện chương trình. Nhờ đó, tốc độ đạt tiêu chí ở các xã tăng lên rõ rệt. Tính đến hết năm 2014, có 785 xã đạt chuẩn NTM, 1.1285 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 2.836 xã đạt từ 10 -14 tiêu chí, 2.964 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, 945 xã đạt dưới 5 tiêu chí và không còn xã nào trắng tiêu chí. Do đó, bình quân mỗi xã đạt 10 tiêu chí, tăng 5,38 tiêu chí/xã so với năm 2010. Hiện nay, có 2 đơn vị cấp huyện là huyện Xuân Lộc và Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM. Riêng tỉnh Long An đến cuối năm 2014 đã có 28 xã đạt 19/19 tiêu chí, trong đó có 8 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Dự kiến quí I-2015, tỉnh sẽ hoàn chỉnh hồ sơ công nhận 20 xã đạt chuẩn NTM.

Bên cạnh những kết quả đã đạt, thì công tác XDNTM cũng còn nhiều hạn chế. Cụ thể như, việc huy động nguồn lực của doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế; ở một số địa phương còn “khoán trắng” cho Văn phòng điều phối và xã thực hiện, thiếu kiểm tra, đôn đốc thực hiện các tiêu chí; các địa phương còn chưa thực hiện đúng một số văn bản chỉ đạo của Trung ương, chưa phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo: Năm 2015, cả nước phấn đấu hoàn thành mục tiêu 20% số xã đạt chuẩn, bảo đảm mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 3 xã đạt chuẩn trở lên và phải có 5 huyện đạt chuẩn NTM. Các địa phương cần đẩy mạnh công tác chỉ đạo phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, xây dựng mô hình tổ chức sản xuất có hiệu quả để nhân rộng. Các sở, ngành tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên trong kế hoạch năm 2015: XDNTM có kết cấu hạ tầng KT-XH từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh, trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao,...

 

HẢI PHONG

Chia sẻ bài viết