Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Cần Giuộc - Đẩy mạnh phong trào thi đua

Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, UBMTTQVN huyện Cần Giuộc và Mặt trận cơ sở phối hợp chính quyền cùng cấp tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phấn đấu đến cuối năm 2015 có thêm 3 xã  đạt chuẩn xã văn hóa - xã nông thôn mới, các xã còn lại tiếp tục đề nghị được công nhận trong năm 2016-2017.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, điện, nước sạch. Đến nay có 17/17 đơn vị xã, thị trấn đăng ký thực hiện 17 công trình thi đua theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” chào mừng Đại hội Đảng bộ cơ sở với tổng giá trị thực hiện ước đạt trên 2,3 tỉ đồng.

UBMTTQVN huyện đẩy mạnh thực hiện công tác đền ơn, đáp nghĩa chăm lo phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, giúp đỡ gia đình chính sách khó khăn; thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”,... phối hợp tiếp nhận sửa chữa, xây dựng mới 12 căn nhà tình nghĩa, 37 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết trị giá hơn 1,6 tỉ đồng. Ngoài ra, Mặt trận tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với 2 mô hình: “Cán bộ và nhân dân Thuận Thành ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và mô hình “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau; đảng viên đầu tàu, công dân gương mẫu” của UBMTTQVN xã Phước Hậu.

Bên cạnh đó, UBMTTQVN huyện chủ động phối hợp với chính quyền, các ngành liên tịch đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức hội nghị nhân rộng các mô hình về tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật, tuyên truyền luật Giao thông đường bộ với các mô hình “Tuyên truyền pháp luật theo yêu cầu, phù hợp có trọng điểm tại cộng đồng dân cư” của UBMTTQVN xã Phước lại và mô hình “7 không, 5 biết” về an toàn giao thông của xã Phước lâm, tiếp tục thực hiện mục tiêu 5 giảm: Giảm tội phạm, giảm tệ nạn xã hội, giảm ô nhiễm môi trường, giảm tai nạn giao thông và giảm sinh con thứ 3.

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cùng thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh, các phong trào thi đua của cán bộ và nhân dân, Cần Giuộc sẽ tiếp tục có bước phát triển mới trong năm 2015./.

Nguyễn Minh Chí

Chia sẻ bài viết