Tiếng Việt | English

22/07/2015 - 11:26

Cần Giuộc: Phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân

Được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã được triển khai sâu rộng đến tất cả các khu dân cư trong huyện.

Để cuộc vận động thực sự đi vào đời sống, hoạt động có nền nếp, 100% các ấp, khu phố đã chủ động xây dựng các quy ước, hương ước văn hóa.

Ban Chỉ đạo thực hiện cuộc vận động và UBMTTQ Việt Nam huyện xác định công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ quan trọng và phải được làm thường xuyên, liên tục. Qua đó, cuộc vận động đã trở thành phong trào phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Cuộc vận động đã giúp người dân nắm rõ tiêu chí danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hóa, có ý thức thực hiện quy ước, hương ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Nếu như năm 1997, toàn huyện chỉ có 7/70 khu dân cư tiên tiến thì đến nay 100% khu phố, ấp được công nhận văn hóa; 97% gia đình văn hóa; 7 xã, thị trấn văn hóa.

Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được phát triển rộng khắp, tạo nên bức tranh văn hóa nhiều màu sắc, góp phần khơi dậy, giữ gìn và bảo tồn văn hóa truyền thống quê hương Cần Giuộc anh hùng.

Không còn là hình thức, cuộc vận động đã phát huy được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng kết cấu hạ tầng góp phần phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Cùng với đó, cuộc vận động góp phần giải quyết khá tốt vấn đề trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân.

Một điều đáng ghi nhận nữa là từ cuộc vận động, nhiều hoạt động tình nghĩa nhân đạo đã được nhân dân tích cực hưởng ứng và trở thành phong trào rộng khắp trên địa bàn huyện.

Từ năm 1997 đến nay, huyện đã vận động xây dựng 940 nhà tình nghĩa, 1.075 nhà tình thương, nhà tình bạn, nhà đại đoàn kết với tổng số tiền gần 30 tỉ đồng; cấp phát gần 164.000 phần quà; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 93.000 lượt người, với số tiền trên 18 tỉ đồng.

Công tác giảm nghèo cũng được quan tâm thực hiện. Từ năm 1997 đến nay, Cần Giuộc tạo việc làm tại chỗ cho 23.500 lao động; giới thiệu việc làm cho 12.300 lao động. Qua đó, đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 12% (1997) xuống còn 2,68% (2014).

Để cuộc vận động tiếp tục phát triển rộng khắp và nâng cao chất lượng cần có sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của UBMTTQ Việt Nam các cấp với các thành viên trong quá trình thực hiện. Có như vậy cuộc vận động sẽ thực sự có chuyển biến mạnh mẽ, góp phần xây dựng huyện Cần Giuộc ngày giàu đẹp, văn minh./.

Thành Phát

Chia sẻ bài viết