Tiếng Việt | English

21/07/2015 - 10:42

Cần nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn

Chất vấn là hoạt động giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện quyền lực của cơ quan dân cử ở địa phương. Thông qua các hoạt động này, các đại biểu (ĐB) thể hiện trách nhiệm của mình đối với cử tri.

Để hoạt động chất vấn hiệu quả, cần quan tâm nhiều hơn đối với công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ là ĐB HĐND chuyên trách có tâm và ngang tầm với nhiệm vụ được giao, trong đó, nên tăng cường ĐB HĐND chuyên trách ở mỗi cấp, phải chú trọng đến HĐND cấp xã, hạn chế tối đa ĐB là cán bộ, công chức thuộc quyền của UBND.

Mặt khác, nên đánh giá mức độ hoạt động của mỗi ĐB HĐND định kỳ để các ĐB phát huy vai trò của mình, hoàn thành nhiệm vụ của người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

Ngoài ra, để hoạt động chất vấn hiệu quả thì chủ tọa kỳ họp phải linh hoạt, qua cách gợi mở để các ĐB tham gia chất vấn trực tiếp tại hội trường. Trong mỗi vấn đề chất vấn, chủ tọa có thể đề nghị ĐB đưa ra các chứng cứ cụ thể để chứng minh.

Để bảo đảm chất vấn thật sự là hình thức giám sát hiệu quả, cơ quan và người bị chất vấn phải trả lời chất vấn ngay tại kỳ họp, tránh tình trạng trì hoãn trả lời làm giảm ý nghĩa bức thiết, tính thời sự và hiệu quả của chất vấn.

Hằng năm, cần xem xét, đánh giá hoạt động của từng ĐB HĐND và nên đưa hoạt động chất vấn là một trong những tiêu chuẩn thi đua của ĐB HĐND. Ngoài ra, để nâng chất hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, các ban HĐND tỉnh cần dành thời gian tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề, cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết về hoạt động này để nâng cao trình độ cho các ban HĐND cấp huyện.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND cần chủ động đề nghị ĐB tăng cường tổ chức các hoạt động theo dõi, khảo sát, nắm tình hình trên địa bàn nơi mình ứng cử để thu thập nhiều thông tin, phát hiện những vấn đề bức xúc của cử tri cũng như việc thực hiện lời hứa của các phòng, ban làm cơ sở để có ý kiến chất vấn tại kỳ họp. Thường trực HĐND cần chủ động phối hợp UBND để thống nhất việc phân công chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan trả lời chất vấn tại kỳ họp, đồng thời phối hợp trong việc đôn đốc thực hiện lời hứa đối với cử tri./.

NGUYỄN LANG 

Chia sẻ bài viết