Tiếng Việt | English

29/06/2017 - 04:32

Gia đình - Nơi nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người

Gia đình không chỉ là vấn đề quan trọng và cấp thiết của Việt Nam mà còn là vấn đề đang được đặt ra với các dân tộc trên toàn thế giới; gia đình phát triển, ổn định thì xã hội cũng sẽ ổn định, phát triển.

Gia đình với ý nghĩa “hạt nhân” của xã hội có vai trò duy trì những giá trị văn hóa, đạo đức của mỗi cộng đồng, góp phần xây nên văn hóa, đạo đức cả xã hội. Do vậy, việc nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của gia đình vẫn là vấn đề đặt ra thường xuyên đối vận mệnh phát triển của một dân tộc, một đất nước.

Đối với nước ta, ngay từ khi bước vào sự nghiệp đổi mới thì vị trí, vai trò của gia đình lại được xác định cụ thể, rõ ràng hơn: Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để gia đình thực sự phát huy vai trò của mình, xứng đáng là môi trường lành mạnh nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách con người, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngoài sự quan tâm thường xuyên của Đảng và Nhà nước về công tác gia đình thì ngay chính bản thân mỗi gia đình cũng phải biết phát huy sức mạnh vốn có của mình đối với cộng đồng và xã hội./.

Anh Tuấn

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích