Tiếng Việt | English

08/08/2017 - 08:40

Gỡ bỏ rào cản để phát triển

Chúng ta vui mừng khi Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ quyết tâm hành động nhằm thể chế hóa quan điểm về xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động và liêm chính, trong đó, trọng tâm là gỡ bỏ các rào cản, hoàn thiện thể chế để giải phóng các nguồn lực phát triển đất nước.

Quan điểm hành động đã rõ, điều quan trọng hiện nay là các cấp, các ngành, địa phương quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện như thế nào để tháo gỡ rào cản, loại bỏ các “giấy phép con”, tạo dựng môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo. Muốn vậy, phải kiên quyết loại trừ các quy định pháp luật không rõ ràng, không minh bạch, có biểu hiện lợi ích nhóm, “thao túng chính sách”, cản trở phát triển, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân; bảo đảm hành động quyết liệt trong tổ chức thực thi pháp luật; ngăn chặn, hạn chế mặt tiêu cực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát triển theo tinh thần Nhà nước kiến tạo.

Tháo gỡ rào cản, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, đội ngũ cán bộ, công chức cần có sự đột phá trong tư duy và hành động, thực hiện công khai, minh bạch, không nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; kiên trì đổi mới, hoàn thiện và tổ chức thực hiện thật tốt luật pháp, cơ chế, chính sách phù hợp với quy luật thị trường, xóa bỏ mọi định kiến, rào cản; cắt giảm triệt để những chi phí không hợp lý, lấy người dân, doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, cải cách mạnh các thủ tục hành chính rườm rà,...

Người dân trông đợi những hành động quyết liệt hơn từ các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục tháo gỡ các rào cản, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho họ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Nguyễn Chí Thanh

Chia sẻ bài viết