Tiếng Việt | English

25/05/2020 - 11:15

Hướng dẫn hỗ trợ các hợp tác xã khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam hướng dẫn các HTX, Liên hiệp HTX thực hiện các chính sách hỗ trợ:

1. Hỗ trợ người lao động (NLĐ) tại HTX, Liên hiệp HTX tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc nghỉ việc không hưởng lương

1.1. Điều kiện hỗ trợ

NLĐ tại HTX, Liên hiệp HTX tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:
Thời gian tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của HĐLĐ, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01/4 đến hết ngày 30/6/2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/4 đến 01/6/2020.

Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

Làm việc tại các HTX, Liên hiệp HTX không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của HTX, Liên hiệp HTX, số dư đến hết ngày 31-3-2020) do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

1.2. Nội dung hỗ trợ

NLĐ làm việc theo chế độ HĐLĐ phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng luơng từ 01 tháng trở lên do các HTX, Liên hiệp HTX gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng.
Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không lương, theo hàng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01/4/2020 và không quá 3 tháng (tháng 4, 5, 6/2020).

1.3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ 

HTX, Liên hiệp HTX cần thực hiện các nội dung cụ thể sau:

Chuẩn bị hồ sơ đề nghị hỗ trợ

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ (theo Mẫu số 01 của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg), bao gồm:

Danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương do HTX, Liên hiệp HTX lập có xác nhận của tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương giữa HTX, Liên hiệp HTX và NLĐ.

Bản sao Báo cáo tài chính năm 2019, quí I/2020 và các giấy tờ chứng minh tài chính khác của HTX, Liên hiệp HTX.

Trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ

HTX, Liên hiệp HTX lập danh sách NLĐ thuộc đối tượng thụ hưởng gửi cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận.

HTX, Liên hiệp HTX gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở.

Nguyên tắc hỗ trợ

Trường hợp đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 2 chính sách trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.Không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.

2. Hỗ trợ HTX, Liên hiệp HTX vay vốn để trả lương ngừng việc đối với NLĐ

2.1. Điều kiện vay vốn

HTX, Liên hiệp HTX vay vốn để trả lương ngừng việc đối với NLĐ được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

Có từ 20% hoặc từ 30 NLĐ trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho NLĐ trong khoảng thời gian từ ngày 01/4 đến hết 30/6/2020.

Đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho NLĐ, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho NLĐ ngừng việc. Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019.

2.2 Nội dung hỗ trợ

HTX, Liên hiệp HTX có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho NLĐ trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến 6/2020 thì được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng NLĐ theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%/năm.

Thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách Xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc, lãi suất nợ quá hạn 12%/năm.

2.3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ

HTX, Liên hiệp HTX cần thực hiện các nội dung cụ thể sau:

Chuẩn bị hồ sơ đề nghị hỗ trợ

Giấy đề nghị (theo Mẫu số 11 của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg).

Bản sao một trong các giấy tờ về đăng ký, thành lập của HTX, Liên hiệp HTX.

Danh sách NLĐ bị ngừng việc do HTX, Liên hiệp HTX lập có xác nhận (theo Mẫu số 12 của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg) của tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bản sao Báo cáo tài chính năm 2019, quí I/2020.

Trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ

Chậm nhất ngày 05 hàng tháng, HTX, Liên hiệp HTX gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến UBND cấp huyện nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo đúng quy định./.

BLA

Chia sẻ bài viết