Tiếng Việt | English

Đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối liên vùng

Xác định hạ tầng giao thông là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển KT - XH và phát huy hiệu quả vai trò liên kết vùng, Long An tập trung đầu tư hoàn thiện hàng loạt dự án giao thông trọng điểm.