Tiếng Việt | English

17/06/2022 - 09:49

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) khắc phục các tồn tại, hạn chế, thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực chuyên ngành, góp phần hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch phát triển KT-XH địa phương.

Ngành Tài nguyên và Môi trường tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực chuyên ngành

Ngành Tài nguyên và Môi trường tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực chuyên ngành

Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Theo Giám đốc Sở TN&MT - Võ Minh Thành, 6 tháng đầu năm 2022, Sở nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát từ cấp trên cùng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, đưa công tác quản lý nhà nước ngành TN&MT trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả. Tài nguyên đất đai, khoáng sản, nước được quản lý chặt chẽ, khai thác tiết kiệm, hiệu quả theo hướng công khai, minh bạch. Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ngày càng hoàn chỉnh, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (SDĐ) lần đầu, tái định cư đạt tỷ lệ cao.

Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải khu vực đô thị 6 tháng đầu năm đạt 100%, ước 6 tháng cuối năm đạt 100%. Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải khu vực nông thôn theo chỉ tiêu được giao năm 2022 là 70%, trong đó, 6 tháng đầu năm thực hiện đạt 67%, ước 6 tháng cuối năm đạt chỉ tiêu giao.

Tỷ lệ khu, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung được giao chỉ tiêu năm 2022 là 98% nhưng 6 tháng đầu năm đã đạt 97%, ước 6 tháng cuối năm đạt chỉ tiêu giao. Cải cách hành chính được Sở chú trọng thực hiện; môi trường được bảo vệ bền vững, chuyển biến rõ nét,... góp phần vào sự phát triển KT-XH địa phương.

Trên địa bàn thị xã Kiến Tường, ngành TN&MT tập trung thực hiện các nhiệm vụ và đạt một số kết quả nổi bật. Theo Trưởng phòng TN&MT thị xã Kiến Tường - Huỳnh Thanh Tâm, Phòng tham mưu UBND thị xã các giải pháp và tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước lĩnh vực TN&MT. Trong hoạt động quản lý luôn tuân thủ quy hoạch, kế hoạch SDĐ đã được phê duyệt trên các mặt: Thu hồi đất thực hiện dự án, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích SDĐ. Phòng tham mưu UBND thị xã lập quy hoạch SDĐ thời kỳ 2021-2030 của thị xã, được HĐND thị xã thông qua. Các lĩnh vực khác cũng được tập trung thực hiện.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, trong 6 tháng còn lại năm 2022, Phòng tiếp tục giải quyết, xử lý các đơn khiếu nại tranh chấp mới phát sinh và tồn đọng; thường xuyên hướng dẫn thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường, tham mưu các vấn đề môi trường và thực hiện các dự án bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã, nhất là trồng thêm các loại cây phân tán ở các xã, phường. Phòng phối hợp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thị xã, các ngành liên quan và UBND các xã, phường đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; rà soát, thống kê, bổ sung quỹ đất công để đưa vào quản lý theo quy định và thực hiện các tác nghiệp chuyên ngành khác theo tình hình nghiệp vụ thực tế phát sinh.

Còn Trưởng phòng TN&MT huyện Cần Đước - Hồ Hoàng Hưng chia sẻ: Dù còn một số hạn chế nhưng 6 tháng đầu năm, công tác quản lý nhà nước lĩnh vực TN&MT trên địa bàn đạt một số kết quả tích cực. Thời gian tới, địa phương tập trung thực hiện một số giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ môi trường, phối hợp rà soát, kiểm tra kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm trên lĩnh vực, tăng cường giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án,...

Khắc phục những tồn tại, hạn chế

Ông Võ Minh Thành thông tin: Bên cạnh kết quả đã đạt, ngành TN&MT vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định. Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, 6 tháng cuối năm 2022, ngành TN&MT thực hiện một số giải pháp, trong đó, tập trung phân khai chỉ tiêu quy hoạch SDĐ cấp huyện; tham mưu phê duyệt quy hoạch SDĐ cấp huyện thời kỳ 2021-2030. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc đơn vị tư vấn triển khai, thực hiện Kế hoạch SDĐ 5 năm (2021-2025) tỉnh Long An bảo đảm triển khai đúng tiến độ. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc và giải trình Bộ TN&MT, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với các hồ sơ chuyển mục đích SDĐ trồng lúa trên 10ha để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An; trong đó, đặc biệt quan tâm đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án đầu tư công, triển khai, thực hiện các công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngành triển khai tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực đất đai, tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, trong đó tập trung các dự án thuộc công trình trọng điểm, chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và những dự án còn vướng mắc kéo dài.

Sở tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất, tập trung sửa đổi bảng giá đất (phấn đấu thông qua HĐND tại kỳ họp lệ gần nhất), đấu giá đất công. Rà soát, đôn đốc UBND cấp huyện trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân và công tác cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ tái định cư khi người dân bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; đôn đốc các doanh nghiệp cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh hoàn thành phương án SDĐ thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Tập trung hoàn thành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định Luật Bảo vệ môi trường; tiếp tục chủ trì quản lý tốt rác thải công nghiệp, nguy hại, rác thải sinh hoạt. Tham mưu các giải pháp nhằm xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại 3 cụm công nghiệp (CCN): Hoàng Gia, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông; tình trạng ô nhiễm cục bộ trên các tuyến kênh, rạch; kiểm soát chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường khu, cụm công nghiệp, khu dân cư đô thị.

Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải khu vực đô thị 6 tháng đầu năm đạt 100%

Đồng thời, Sở cũng xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh, đôn đốc UBND cấp huyện thực hiện đóng cửa mỏ theo chỉ đạo, sớm đưa ra đấu giá các hầm đất đã đóng cửa mỏ, bàn giao cho địa phương quản lý; thực hiện đấu giá đất mặt nước để tăng nguồn thu cho ngân sách; thường xuyên kiểm tra hoạt động của các đơn vị bị đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản và yêu cầu phải khắc phục hoàn tất các tồn tại, hạn chế trước khi cho phép hoạt động lại. Kiên quyết trám lấp các giếng khoan ở các khu vực có hệ thống cấp nước tập trung. Hậu kiểm việc đóng bít các giếng khoan đối với các khu, cụm công nghiệp đã có đường cấp nước tập trung tại CCN Hoàng Gia, CCN Đức Hòa Hạ (huyện Đức Hòa).

Ngoài ra, Sở triển khai, thực hiện các quy định pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu đến các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Tổ chức tiếp công dân và chuẩn bị việc tiếp dân theo quy định của Luật Tiếp công dân. Tiếp tục triển khai, thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022, trong đó tăng cường thanh tra chậm đưa đất vào sử dụng, công tác quản lý TN&MT tại địa phương, công tác bảo vệ môi trường tại khu, cụm công nghiệp, việc khai thác khoáng sản. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật về TN&MT theo hướng phối hợp chặt chẽ từ địa phương, cơ sở, tập trung vào những vấn đề bức xúc đang đặt ra, nhất là lĩnh vực đất đai, môi trường. Kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ ổn định môi trường, phấn đấu giải quyết tốt các điểm ô nhiễm môi trường đang tồn tại. Kiên quyết xử lý dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật đối với trường hợp chuyển nhượng đất đai, khai thác hầm đất trái phép trên địa bàn tỉnh. Rà soát việc chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Ngoài ra, Sở thực hiện hoàn thành các dự án lĩnh vực TN&MT bảo đảm giải ngân đúng tiến độ nguồn vốn sự nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công./.

Giải ngân vốn đầu tư công lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Năm 2022, tổng vốn phân bổ theo kế hoạch phân bổ 45 tỉ đồng. Trong đó, Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai cơ bản hoàn thành và thực hiện kiểm tra, nghiệm thu 90% khối lượng. Hiện nay, Sở tập trung thực hiện thủ tục quyết toán dự án để thanh toán 10% khối lượng còn lại của hợp đồng cho các nhà thầu thực hiện.

Đối với Dự án Tổng thể đo đạc bản đồ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh, Sở tập trung các giải pháp để hoàn thành giải ngân vốn theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết