Tiếng Việt | English

27/07/2021 - 15:00

Long An: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ Covid cộng đồng

Ngày 27/7, UBND tỉnh Long An có chỉ thị số 2415/CT-UBND về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ Covid cộng đồng trong công tác giám sát dịch Covid-19 tại khu dân cư.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ Covid cộng đồng. Ảnh minh họa: Ngọc Mận

Thời gian qua, trước sự bùng phát của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người trên địa bàn tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quyểt liệt với nhiều giải pháp đồng bộ trong phòng, chống dịch, bước đầu đã khống chế, kiểm soát được dịch.

Đạt được kết quả đó phải kể đến một trong các yếu tố góp phần quan trọng đó là việc thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch ngay từ cơ sở trong việc giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 chủ động tại từng hộ gia đình. Tuy nhiên, hoạt động giám sát dịch cấp cơ sở ở một số địa phương trên địa bàn vẫn còn lúng túng, một số nơi hoạt động còn hình thức, chưa thống nhất, nội dung còn bất cập; vai trò của cơ sở chưa cụ thể nên việc đánh giá, giám sát dịch hàng ngày chưa kịp thời, chậm thông báo cho chính quyền và cán bộ y tế đến kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm,... Nguyên nhân do nhận thức của người đứng đầu một số địa phuơng, đơn vị về vị trí, vai trò của cấp cơ sở chưa đúng mức; các cơ quan chức năng của tỉnh, của huyện chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cũng như kiểm tra đôn đốc, tổ chức thực hiện cho phù hợp...

Trước thực tế trên, ngày 21/7/2021 UBND tỉnh đã ban hành Công văn sổ 7197/UBND-VHXH về việc củng cổ Tổ Covid cộng đồng, đội điều tra dịch, thành lập tổ báo cáo Covid-19 và phối hợp phòng chống dịch Covid-19 trong khu, cụm công nghiệp; trong đó Tổ Covid cộng đồng có vai trò đặc biệt quan trọng, với nhiệm vụ chính là tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại từng hộ gia đình, khu dân cư; thăm hỏi, giám sát, phát hiện và báo cáo ngay bằng điện thoại cho chính quyền địa phương và y tế tuyến xã những ca nghi mắc Covid-19 phát hiện tại các hộ gia đình, khu dân cư; phát hiện, báo cáo các cấp có thẩm quyền những trường hợp không chấp hành thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định; hỗ trợ chính quyền và cơ quan y tế truy vết các F1, F2 khi có ca bệnh Covid-19 liên quan ở địa bàn phụ trách và thực hiện nhiệm vụ khác phù hợp với khả năng do Ban chỉ đạo cấp xã phân công.

Để phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ Covid cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu dân cư với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Tuvên truyền, vận động, nhắc nhở nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, giám sát, phát hiện và báo cáo ngay cho chính quyền địa phương và y tế tuyến xã những trường hợp nghi mắc Covid-19, không để sót, lọt bất cứ trường hợp nghi nhiễm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Các cấp, các ngành cần quán triệt nghiêm túc về vị trí, vai trò của Tổ Covid cộng đồng; phải xác định Tổ Covid cộng đồng là vũ khí chiến lược trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Với mục tiêu là giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 chủ động tại từng hộ gia đình. Tổ Covid cộng đồng chính là cầu nối chủ động về công tác phòng, chống dịch của chính quyền và ngành y tế đến với nhân dân, giúp cho người dân yên tâm, tin tưởng và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

Sở Y tế rà soát, ban hành các quy định, hướng dẫn về cách thức hoạt động của Tổ Covid cộng đồng. Chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả hoạt động của Tổ Covid cộng đồng trên toàn tỉnh. Báo cáo hàng ngày về Ban Chỉ đạo tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo hoạt động của Tổ Covid cộng đồng, xây dụng kế hoạch triển khai thực hiện công tác giám sát dịch hoàn thành trước ngày 29/7/2021; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid tại cơ sở; quán triệt sâu sắc trách nhiệm của Tổ Covid cộng đồng tại các khu dân cư kết hợp với hướng dẫn hoạt động của các Tổ trên địa bàn đảm bảo tính thống nhất.

UBND cấp xã xây dựng Kế hoạch hoạt động của Tổ Covid cộng đồng, tổ chức hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ, đồng thời hỗ trợ các điều kiện để Tổ Covid cộng đồng hoạt động được hiệu quả. Đôn đốc, giám sát các Tổ Covid cộng đồng để đảm bảo hoạt động thực chất, tránh hình thức.

Sở Nội vụ (Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh) chủ trì, phối hợp Sở Y tế và các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh ban hành hướng dẫn khen thưởng đối với các Tổ và thành viên Tổ Covid cộng đồng có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Sở Y tế nghiên cứu ban hành văn bản hướng dẫn hoạt động của Tổ Covid cộng đồng, gắn với phong trào dân vận khéo. Lựa chọn một số khu dân cư xây dựng mô hình điểm, đánh giá và nhân rộng triển khai thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và vai trò, tác dụng của Tổ Covid-19 cộng đồng đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; vận động các tổ chức hội viên, đoàn viên trong tỉnh chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, tích cực tham gia làm nòng cốt trong các Tổ Covid cộng đồng.

Theo nội dung trên, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời gửi văn bản về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện./.

BLA

Chia sẻ bài viết