Tiếng Việt | English

12/10/2015 - 15:05

Góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Nâng cao trình độ, năng lực đảng viên hiện có đi đôi với nâng cao tiêu chuẩn đảng viên mới

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền…là đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam”.

Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 cũng đã khẳng định và làm rõ hơn, đầy đủ hơn bản chất, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.

Muốn thực hiện tốt bản chất, vai trò của Đảng như đã nêu trên thì mọi tổ chức cơ sở của Đảng, mọi đảng viên của Đảng phải thật sự có phẩm chất đạo đức, đồng thời phải có đủ trình độ, năng lực, xứng đáng là thành viên của Đảng cầm quyền, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc.

Dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phần nói về xây dựng Đảng, Dự thảo đã đánh giá những việc làm được và thẳng thắn chỉ ra nhiều hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua. Trong đó, Dự thảo đã đề cập đến nhiều hạn chế, yếu kém do trình độ, năng lực cán bộ, đảng viên như: “Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít tổ chức Đảng còn thấp, thậm chí có nơi mất sức chiến đấu… Trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu chưa rõ… Một số đồng chí chưa nhận đúng mức khuyết điểm và trách nhiệm của mình trước những hạn chế, khuyết điểm trong lĩnh vực được giao phụ trách…”.

Cán bộ, đảng viên không có phẩm chất đạo đức sẽ làm giảm uy tín, niềm tin và tính tiên phong của Đảng; cán bộ, đảng viên không có trình độ, năng lực đảm đương nhiệm vụ được giao sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của đất nước.

Chính vì vậy, theo tôi, để khắc phục tình trạng nêu trên thì cán bộ, đảng viên ngoài việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, còn phải không ngừng nâng cao trình độ, năng lực thì mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đi đôi với việc nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện có, Đảng cần phải có những quy định nâng cao tiêu chuẩn đối với đảng viên mới, để đội ngủ đảng viên mới này có đủ trình độ, năng lực ngay khi mới được kết nạp.

Đảng viên của Đảng phải là hạt nhân thật sự có phẩm chất đạo đức và có trình độ, năng lực mới xứng đáng là thành viên của một Đảng cầm quyền, một Đảng tiền phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc./.

Nguyễn Minh Cường

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Góp ý văn kiện