Tiếng Việt | English

22/01/2016 - 08:20

Nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân và đất nước

Hôm qua, ngày 21-1-2016, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng chính thức khai mạc. Đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên trong toàn Đảng, 1.510 đại biểu tham dự Đại hội phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân và đất nước, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của toàn dân tộc.

26 triệu lượt ý kiến góp ý cho các dự thảo văn kiện thể hiện cao tính dân chủ và cho thấy ý thức trách nhiệm của mọi người con nước Việt đối với Đảng, dân tộc. Những ý kiến ấy được tiếp thu với tinh thần cầu thị thật sự để hoàn chỉnh các văn kiện trình Đại hội. Điều đó cho thấy, Đảng ta luôn phát huy dân chủ, tôn trọng và lắng nghe tiếng nói của các tầng lớp nhân dân. Bởi từ sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này, tiếp tục mở ra bước phát triển mới cho đất nước. 26 triệu lượt ý kiến ấy thể hiện cao tinh thần trách nhiệm và quyền làm chủ nước nhà của mọi người con đất Việt.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: “Đại hội XII của Đảng là Đại hội đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”. Do đó, Ban Chấp hành khóa mới phải là những người trung với Đảng, hiếu với dân, dám nghĩ, dám làm,... tập hợp và phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Để đất nước vững bước trên con đường đổi mới, đại biểu tham dự Đại hội phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết vì sự phát triển nhanh và bền vững của nước nhà. Tinh thần ấy cần được thể hiện qua việc đóng góp cho các văn kiện trình Đại hội và lá phiếu tìm người đủ đức, đủ tài chung vai gánh vác sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

Tin rằng, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội XII của Đảng nhất định thành công tốt đẹp, tiếp tục tinh thần đổi mới của 30 năm qua, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, thể hiện quyết tâm đi tới của Việt Nam./.

Từ Nguyên

Chia sẻ bài viết