Tiếng Việt | English

15/07/2015 - 10:18

Nghị quyết của Đảng là sản phẩm của ý Đảng - lòng dân

Lịch sử cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng đã chứng minh, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tồn tại và phát triển không vì mục đích tự thân; “Độc lập, tự do” và “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đó chính là mục tiêu, lý tưởng của Đảng ta trong từng giai đoạn cách mạng. Ngày nay, được sống trong một đất nước độc lập, tự do; có điều kiện xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc đã thỏa mãn bước đầu khát vọng từ bao đời của các thế hệ người Việt Nam.

Những kỳ tích ấy bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, trước hết là ở cương lĩnh, đường lối, chủ trương, nghị quyết được xây dựng trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm cách mạng thế giới, đặc biệt là phải xuất phát từ thực tiễn cách mạng và ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân Việt Nam. Trong mỗi giai đoạn lịch sử, nhất là trước những khó khăn, thách thức, bước ngoặt cách mạng, Đảng ta luôn có những quyết sách đúng đắn. Một trong những cơ sở bảo đảm cho sự đúng đắn ấy chính là Đảng biết tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu những ý kiến xây dựng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu / Khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, các cấp bộ Đảng đã, đang chuẩn bị và tiến hành tổ chức đại hội tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Với tinh thần phát huy dân chủ, nêu cao ý thức trách nhiệm và vì sự phát triển bền vững của địa phương, cả nước trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, mỗi cấp ủy Đảng, từng cán bộ, đảng viên; các giai tầng xã hội, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, đồng bào các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam; đoàn viên, hội viên các hội, đoàn thể,... tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng các cấp để nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 thật sự là sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đáp ứng yêu cầu phát triển, đồng thời sát hợp với thực tiễn địa phương, cả nước.

Đại hội Đảng các cấp là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với địa phương, đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Tin rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra sâu sát, chặt chẽ của các cấp ủy Đảng; sự hướng dẫn nội dung đóng góp phù hợp với trình độ, nhiệm vụ, điều kiện, đặc điểm công tác, lao động của từng nhóm đối tượng và hình thức, phương pháp tổ chức khoa học, linh hoạt, tránh cách làm hình thức hoặc qua loa, chiếu lệ; đặc biệt là với tinh thần, ý thức trách nhiệm cao của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng thật sự thiết thực, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, thể hiện ý Đảng hợp lòng dân. Đó là tiền đề có tính quyết định cho việc tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020./.

Long An 

Chia sẻ bài viết