Tiếng Việt | English

18/08/2015 - 15:27

Những giải pháp nâng cao năng lực của tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp

Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp (DN) là một yêu cầu cấp thiết trong bước đường đổi mới và hội nhập sâu rộng với quốc tế.

Có thời gian, việc xây dựng TCCSĐ và Công đoàn trong các DN gặp không ít khó khăn, do chủ các DN chỉ lo tập trung phát triển kinh tế. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều DN đã quan tâm hơn đến việc xây dựng, củng cố và phát triển TCCSĐ. Phần quan trọng là sau khi xây dựng được tổ chức Đảng trong các DN, phải có những giải pháp thật cụ thể nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu.

Thiết nghĩ, xây dựng TCCSĐ phải gắn liền với sự phát triển bền vững của DN, vừa giúp chủ DN hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung, vừa hoàn thành kế hoạch đặt ra,...

Muốn vậy, các TCCSĐ trong DN cần quán triệt, phổ biến kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; cùng với chủ DN lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, bảo đảm hiệu quả, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, hài hòa giữa 3 lợi ích (nghĩa vụ thuế, lợi nhuận cho DN và thu nhập cao cho người lao động); đổi mới và không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác cán bộ và công tác phát triển đảng viên, giữ nghiêm các nguyên tắc sinh hoạt Đảng; tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng; lãnh đạo và thực hiện có hiệu quả việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”./.

Bé Bảy
 

Chia sẻ bài viết