Tiếng Việt | English

14/10/2020 - 17:10

Những 'hạt nhân' trong xây dựng đời sống văn hóa

Chúng tôi có dịp gặp gỡ những cá nhân tiên tiến trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH). Tất cả họ đều có một điểm chung là l