Tiếng Việt | English

19/05/2017 - 14:16

Phòng, chống tham nhũng, lãng phí phải đồng bộ, quyết liệt, thường xuyên

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm, thể hiện từ trong chủ trương, nghị quyết, Điều lệ Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên và cơ chế giám sát của nhân dân, trong hoạt động của cơ quan báo chí.

Thế nhưng, tham nhũng, lãng phí vẫn biến tướng tinh vi, len lỏi sâu vào các cơ quan công quyền và đời sống xã hội, thất thoát gây thiệt hại lớn về tài sản của Nhà nước, tập thể và của nhân dân; làm giảm sút lòng tin của nhân dân với Đảng; là “cái cớ” cho các thế lực thù địch xuyên tạc, nói xấu chế độ,...

Hiện nay, quyết tâm phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thể hiện rất rõ ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và nhân dân. Gần đây, nhiều đại án kinh tế được đưa ra xét xử, thể hiện quyết tâm, sự nghiêm minh của Đảng, pháp luật với tệ tham nhũng.

Để thể hiện quyết tâm chính trị và sự nghiêm minh, mới đây, Long An tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; triển khai Kế hoạch số 33-KH/TU, ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị.

Kế hoạch số 33-KH/TU thể hiện rõ phương châm “Chủ động phòng ngừa, phát hiện kịp thời, ngăn chặn hiệu quả, xử lý nghiêm minh”, với nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó có xử lý nghiêm minh người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu để xảy ra tham nhũng, lãng phí; bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng: Thu, chi ngân sách; quản lý, sử dụng tài sản công; cổ phần hóa doanh nghiệp;... Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền phải thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ việc chống tham nhũng, lãng phí.

Tham nhũng, lãng phí có nguồn gốc từ sự suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Do vậy, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo phong trào tự tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tăng cường cải cách hành chính, công khai, minh bạch;... là những giải pháp cần tập trung trong hệ thống chính trị và toàn dân./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết