Tiếng Việt | English

17/11/2021 - 23:50

Tăng cường công tác dân vận tập trung hoàn thành nhiệm vụ năm 2021

Lịch sử cách mạng nước ta đã chứng minh, mọi thắng lợi to lớn trong đấu tranh giải phóng dân tộc, trong đổi mới, xây dựng đất nước là do chúng ta làm tốt công tác vận động quần chúng, tạo được niềm tin của nhân dân, huy động được sức mạnh của nhân dân. Điều đó đã góp phần khẳng định vai trò của công tác vận động quần chúng: Nếu “Dân vận (DV) khéo thì việc gì cũng thành công”.

Thời gian vừa qua, các cấp, các ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tổ chức thực hiện công tác DV với nhiều nội dung, hình thức phong phú gắn với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Nhiều địa phương, đơn vị đã được báo cáo kết quả thực hiện mô hình “DV khéo” trong các cuộc hội nghị để các đơn vị, địa phương tham khảo, nghiên cứu vận dụng.

Đặc biệt từ khi xuất hiện dịch Covid-19, công tác DV kịp thời tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, củng cố, tạo niềm tin của người dân vào Đảng, chính quyền các cấp, đã huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống dịch với tinh thần “mỗi xã, phường là một pháo đài; mỗi người dân là một chiến sĩ”.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả công tác DV, cần tập trung thực hiện nhiều giải pháp: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực về công tác DV trong tình hình mới đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; chủ động nắm chắc tình hình và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của người dân, doanh nghiệp; tích cực đấu tranh chống tệ quan liêu, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng và chính quyền các cấp.

Trong những tháng cuối năm 2021, cả nước nói chung, tỉnh ta nói riêng “tiếp tục tập trung ưu tiên phòng, chống dịch bệnh và khắc phục có hiệu quả ảnh hưởng của dịch bệnh để khôi phục và phát triển sản xuất trong điều kiện bình thường mới”. Vì vậy, cần tăng cường công tác DV, khắc phục tình trạng xem công tác DV là của hệ thống DV, Mặt trận, đoàn thể, phải xác định cả hệ thống chính trị làm công tác DV để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI./.

Nguyễn Minh Cường

Chia sẻ bài viết