Tiếng Việt | English

28/02/2024 - 11:06

Thạnh Hóa: Tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực

Năm 2024 có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Vì vậy, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạnh Hóa, tỉnh Long An tập trung lãnh, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cấp, các ngành phát động, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ngay từ đầu năm.

Việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, diện mạo huyện Thạnh Hóa ngày thêm đổi mới

Quyết liệt ngay từ đầu năm

Thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Thạnh Hóa luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Qua đó, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị huyện tự giác, sáng tạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; người dân tích cực lao động, sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Phát huy kết quả đã đạt, Ban Thường vụ Huyện ủy phát động các phong trào thi đua thực hiện NQ Huyện ủy ngay từ đầu năm 2024.

Bí thư Huyện ủy Thạnh Hóa - Nguyễn Thị Thu Trinh cho biết: “Với quyết tâm chính trị cao, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 63-CT/HU, ngày 19/02/2024 về phát động các phong trào thi đua yêu nước với tinh thần “Nhà nhà thi đua, người người thi đua”. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tăng cường đổi mới và đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền sâu, rộng việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều hình thức phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị huyện và nhân dân nắm chắc, đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi, các chỉ tiêu về phát triển KT-XH của địa phương và chỉ tiêu NQ Huyện ủy năm 2024. Từ đó, ra sức thi đua thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, tạo động lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra”.

Nhằm đạt mục tiêu này, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng nâng cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh, chỉ đạo triển khai các phong trào thi đua, nhất là người đứng đầu cần nhận thức đúng và đầy đủ về tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị huyện và các tầng lớp nhân dân tích cực phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần năng động, sáng tạo, đoàn kết, tạo động lực và sức mạnh tổng hợp trong việc tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Gắn với nhiệm vụ chính trị được giao

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, UBND huyện Thạnh Hóa xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2024-2025 để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển KT-XH, nhất là chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện. Theo đó, từng cơ quan, đơn vị thực hiện phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị được giao.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp UBND huyện, Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn, các cơ quan trong khối thông tin, tuyên truyền tổ chức tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước của huyện, trọng tâm là NQ Huyện ủy năm 2024 gắn với NQ Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa quan tâm thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường ở các cụm, tuyến dân cư

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân hưởng ứng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Nhất là thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng và thực hành văn hóa trong hệ thống chính trị, trước hết là trong Đảng” ở cộng đồng dân cư; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát, tổng kết các phong trào thi đua yêu nước nhằm kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các tập thể, cá nhân có mô hình hay, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng tích cực hưởng ứng, đồng loạt tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các phong trào thi đua yêu nước được thực hiện gắn với NQ Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Đảng ủy xã Thạnh An - Phạm Tấn Lộc thông tin: “Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch đăng ký thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, các phong trào thi đua được thực hiện sôi nổi trên các lĩnh vực và bám sát NQ đề ra cũng như chỉ tiêu cấp trên giao. Xã tập trung đẩy mạnh công tác khuyến nông, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình tổ liên kết sản xuất hiệu quả.

Mặt khác, xã phối hợp các ngành chuyên môn thường xuyên kiểm tra vệ sinh môi trường tại các trang trại trên địa bàn; quan tâm thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường ở các cụm, tuyến dân cư; thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp xã; tích cực kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn”.

Việc triển khai sâu, rộng các phong trào thi đua ngay từ đầu năm đã khơi dậy ý chí, nghị lực, quyết tâm cao trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Từ đó, tạo nên phong trào sôi nổi, phấn đấu thực hiện thắng lợi NQ Huyện ủy năm 2024 và NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, đưa địa phương ngày càng phát triển bền vững, đời sống người dân được nâng cao./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết