Tiếng Việt | English

30/03/2016 - 10:08

Thị xã Kiến Tường: Đổi mới trong xây dựng đời sống văn hóa

Thị xã Kiến Tường (Long An) có 6/8 xã, phường được công nhận xã, phường văn hóa; 38/38 ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa; 10.887 hộ gia đình văn hóa.

Lễ đón nhận danh hiệu xã văn hóa ở Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) ở thị xã Kiến Tường góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đồng thời phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc như: Tinh thần tương thân tương ái, xây dựng nếp sống văn minh, xóa bỏ các hủ tục mê tín dị đoan,… 

Năm 2015, toàn thị xã có 6/8 xã, phường được công nhận danh hiệu xã, phường văn hóa và có 38/38 ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa; 11.244 hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa đến cuối năm bình xét và công nhận 10.887 hộ, đạt 96,8%. Thị xã có 46 câu lạc bộ thể dục-thể thao cấp xã; 12.823/43.802 người tập thể dục-thể thao thường xuyên, đạt 29,3%.

Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh được thành lập và hoạt động có hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm cho 2.535 lao động; hỗ trợ quà tết cho 455 hộ nghèo, với số tiền 275 triệu đồng; hỗ trợ xây 18 căn nhà tình thương, 8 căn nhà tình nghĩa,… Đầu năm 2015, thị xã có 455 hộ nghèo, chiếm 4,12%, đến cuối năm còn 405 hộ nghèo, chiếm 3,67%.

Điểm nổi bật của phong trào TDĐKXDĐSVH là phối hợp và gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, ủng hộ. Hiện nay, thị xã có 8 trung tâm văn hóa-thể thao và học tập cộng đồng; 33 nhà văn hóa được xây dựng kiên cố ở các ấp, khu phố; 1 sân vận động và 1 nhà thi đấu,…

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Kiến Tường - Huỳnh Thanh Tâm cho biết: “Phòng tiếp tục tham mưu lãnh đạo thị xã ban hành văn bản xây dựng phong trào TDĐKXDĐSVH ở cơ sở, từ đó, làm căn cứ để xây dựng kế hoạch chi tiết tuyên truyền sâu rộng đến người dân. Ngành văn hóa phối hợp các ngành, đoàn thể lồng ghép các tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào phong trào TDĐKXDĐSVH. Năm 2016, các địa phương vận động 100% hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, giữ vững và công nhận 96,9% gia đình đạt chuẩn văn hóa; 100% ấp, khu phố giữ vững danh hiệu văn hóa; trên 95% đơn vị, cơ quan đạt chuẩn văn hóa,…”./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết