Tiếng Việt | English

25/10/2021 - 10:44

Thông tin và hỏi - đáp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Câu hỏi: Trước khi xảy ra dịch Covid-19, tôi vẫn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đầy đủ nhưng do ảnh hưởng dịch bệnh, công ty hoãn hợp đồng lao động (LĐ), không chi trả lương cho công nhân, như vậy cơ quan BHXH có chi trả theo Nghị quyết 68/NQ-CP với những người có con nhỏ dưới 6 tuổi như tôi không?

(dothithuylinh040594@gmail.com)

Trả lời:

Ngày 07/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người LĐ và người sử dụng LĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, đối với người LĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng LĐ, nghỉ việc không hưởng lương được quy định như sau:

 “Điều 13. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ:

Người LĐ làm việc tại doanh nghiệp,… phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

1. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng LĐ, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng LĐ, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng LĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021.

2. Đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người LĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng LĐ, nghỉ việc không hưởng lương”.

Điều 14. Mức hỗ trợ và phương thức chi trả

1. Mức hỗ trợ:

a) 1.855.000 đồng/người đối với người LĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng LĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 1 tháng (30 ngày).

b) 3.710.000 đồng/người đối với người LĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng LĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng (30 ngày) trở lên.

2. Người LĐ đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người LĐ đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 6 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 1 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

3. Phương thức chi trả: Trả 1 lần cho người LĐ.

Theo các quy định trên, nếu công ty nơi chị làm việc ngưng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19, chị và chủ sử dụng LĐ thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng LĐ trong thời hạn của hợp đồng LĐ từ 15 ngày liên tục trở lên thì bạn đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo 1 trong 2 mức hưởng 1.855.000 đồng hoặc 3.710.000 đồng tùy thuộc vào thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng LĐ; đồng thời, chị đang nuôi con dưới 6 tuổi thì ngoài mức hỗ trợ trên, còn được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em và chỉ hỗ trợ cho 1 người là chị hoặc chồng chị. Hồ sơ đề nghị chính sách hỗ trợ do công ty nơi chị làm việc hoàn chỉnh gửi các cơ quan liên quan theo quy định.

Một vài ý trao đổi cùng chị!./.

BHXH TỈNH LONG AN

Chia sẻ bài viết