Tiếng Việt | English

25/05/2017 - 11:32

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW phải gương mẫu từ người đứng đầu

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mục tiêu quan trọng của chỉ thị này là góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Người đứng đầu từ cơ quan Đảng hay chính quyền từ tỉnh đến cơ sở là người chịu trách nhiệm cho sự thành bại của đơn vị mình.

Vì vậy, người đứng đầu phải gương mẫu về mọi mặt đối với cán bộ, công chức đơn vị và nhân dân. Nếu người đứng đầu không giữ được mình, không gương mẫu thì không thể thực hiện trọng trách của mình, sớm muộn cũng bị đào thải theo quy luật của cuộc sống.

Sự gương mẫu của người đứng đầu phải được thể hiện trước hết ở cái tâm trong sáng, đạo đức và lối sống trong sạch, lành mạnh. Sự gương mẫu về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là vấn đề trọng yếu trong phương thức lãnh đạo của Đảng, ở cấp lãnh đạo càng cao càng phải là tấm gương sáng về đạo đức; cán bộ lãnh đạo phải là người tận tâm, tận lực vì nước, vì dân.

Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là sự nêu gương của người đứng đầu; đây là yêu cầu cốt lõi, yếu tố quan trọng tác động đến kết quả, hiệu quả của Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII). Bên cạnh đó, phải xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên./.

Tạ Hiển

Chia sẻ bài viết