Tiếng Việt | English

31/08/2015 - 09:30

Tiền đề tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh

Đại hội (ĐH) Đảng bộ cấp huyện và tương đương đã hoàn thành. Kết quả đó tạo cơ sở, tiền đề vững chắc tiến tới ĐH Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An nhiệm kỳ 2015-2020.

Qua kết quả ĐH cấp huyện và tương đương cho thấy, các đảng bộ đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trên cơ sở chủ động chuẩn bị nội dung báo cáo chính trị của cấp ủy đương nhiệm, sự đóng góp trí tuệ của cả hệ thống chính trị, của các đại biểu và các tầng lớp nhân dân, ĐH Đảng bộ các huyện, thị, thành phố và tương đương đã đánh giá đúng thực trạng, tình hình thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua và xác định mục tiêu, những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; đồng thời, đề ra những chương trình đột phá, công trình trọng điểm để tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới; đột phá vào những khâu xung yếu, thúc đẩy phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng-an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân,...

Để hoàn thành những nhiệm vụ trên, công tác cán bộ và cán bộ giữ vai trò then chốt trong mọi then chốt, quyết định sự thành công trong việc triển khai thực hiện nghị quyết. Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm đối với Đảng, với sự phát triển của địa phương, các đại biểu đã sáng suốt bầu chọn những đảng viên có tâm, có tài vào bộ máy lãnh đạo của Đảng, nhất là những vị trí chủ chốt của hệ thống chính trị được quy hoạch.

Các cấp ủy viên nhiệm kỳ mới của Đảng bộ cấp huyện và tương đương đều trong diện quy hoạch, gắn với chuẩn bị nhân sự cán bộ chủ chốt HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời, cấp ủy mới cũng bảo đảm về đổi mới về số lượng 1/3 cấp ủy, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ cơ bản đạt yêu cầu. Với đội ngũ cấp ủy khóa mới đủ tâm, ngang tầm, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm sẽ tạo sức bật mới, tiếp tục mang lại những dấu ấn về thành tựu toàn diện của tỉnh nhà giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo.

Với tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn, các cấp ủy đã kiểm điểm, đánh giá xác thực việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, qua đó tạo điều kiện nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Mặc dù còn những hạn chế nhưng ĐH Đảng bộ cấp huyện và tương đương đã thành công như mong đợi. Đó là tiền đề thuận lợi giúp Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo, hoàn chỉnh công tác chuẩn bị về mọi mặt để tổ chức thành công ĐH Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết