Tiếng Việt | English

11/04/2024 - 14:11

Triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh  

Luật Căn cước được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Theo đó, ngày 08/4, UBND tỉnh Long An ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh.

Luật Căn cước được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Căn cước; xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ kết nối, chia sẻ thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân; tổ chức cấp thẻ căn cước cho công dân theo quy định tại Luật Căn cước và các văn bản hướng dẫn thi hành;…

Đồng thời, bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, tiến hành tổ chức rà soát cơ cấu tổ chức, số cán bộ thực hiện nhiệm vụ cấp, quản lý căn cước, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước đang quản lý. Phân công, tuyển lựa số cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức làm công tác quản lý căn cước, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước.

UBND tỉnh cũng yêu cầu, tập trung triển khai công tác làm sạch dữ liệu dân cư thuộc hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống", bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống; kết hợp cơ sở dữ liệu căn cước để bảo đảm việc triển khai Luật Căn cước đạt hiệu quả cao nhất; triển khai, thực hiện cấp, quản lý thẻ căn cước tại tỉnh khi có kế hoạch triển khai của Bộ Công an.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh nhằm mục đích xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành; trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh. Nâng cao nhận thức về Luật Căn cước và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thi hành Luật.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động triển khai, thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ, bảo đảm tính thống nhất, chất lượng, thiết thực, hiệu quả. Bảo đảm sự lãnh, chỉ đạo thống nhất của UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ngành, địa phương trong việc triển khai thi hành Luật Căn cước./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết