Tiếng Việt | English

03/02/2023 - 09:35

Vững mãi niềm tin với Đảng!

Xuân Quý Mão năm 2023 là mùa xuân thứ 93 đất nước ta có Đảng. Kỷ niệm ngày thành lập Đảng, cùng ôn lại quá khứ hào hùng, chúng ta không thể nào quên những bài học kinh nghiệm quý báu phải đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả xương máu của ông cha; trong đó, có bài học về xây dựng Đảng vững mạnh luôn còn mãi giá trị lý luận và thực tiễn.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện vô cùng quan trọng, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. Cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm nên nhiều kỳ tích.

Năm 1930, ngay sau khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo tiến hành 3 cao trào cách mạng: Cao trào cách mạng 1930-1931, cao trào cách mạng đòi dân sinh, dân chủ (1936-1939) và cao trào cách mạng giải phóng dân tộc (1939-1945). Khi thời cơ chín muồi, Đảng đã lãnh đạo toàn thể dân tộc làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 02/9/1945. Tiếp đó, Đảng đã lãnh đạo quân và dân ta lần lượt đánh bại mọi âm mưu, kế hoạch xâm lược của kẻ thù, đặc biệt là thắng lợi trong Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, với đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Giai đoạn từ năm 1954-1975, với đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng, sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, quân và dân ta lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Từ năm 1986, Đảng đã lãnh đạo đất nước tiến hành công cuộc đổi mới, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước nghèo, lạc hậu, chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, bị bao vây cấm vận, Việt Nam đã vượt lên phát triển kinh tế khá nhanh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Vừa qua, Việt Nam được xếp thứ 30 trong nhóm quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, với GDP đạt 363 tỉ USD.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định: “Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Đối với Long An, sau gần 37 năm cùng với cả nước tiến hành công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, nền kinh tế tiếp tục phát triển khá tốt; tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt 8,46%, cao hơn mức bình quân chung cả nước, quy mô nền kinh tế đứng thứ 12 cả nước; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 90 triệu đồng/năm; tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 22.000 tỉ đồng. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên; quốc phòng - an ninh được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Những kết quả đó là nền tảng quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để Long An đạt được mục tiêu: “Đến năm 2025, giữ vững vị trí dẫn đầu Vùng Đồng bằng sông Cửu Long và phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”.

Dù đạt nhiều thành tựu rất đáng tự hào nhưng trong quá trình lãnh đạo, Đảng ta cũng có những sai lầm, khuyết điểm. Tuy nhiên, Đảng ta luôn cầu thị, thẳng thắn thừa nhận những sai lầm, khuyết điểm để chỉnh đốn, sửa chữa, khắc phục nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo Đảng; đồng thời, thể hiện sự quyết tâm trong ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chính điều đó đã tăng thêm niềm tin của nhân dân dành cho Đảng.

93 năm qua, Đảng ta luôn xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta. Nhiệm vụ đầu tiên trong 6 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội XIII của Đảng xác định trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa”.

Dù còn nhiều khó khăn phía trước nhưng nhìn lại chặng đường đã qua, tất cả chúng ta có thể tự hào và càng thêm vững tin, với bản lĩnh chính trị được rèn luyện qua 93 mùa xuân, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ lãnh đạo xây dựng đất nước ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, giàu đẹp hơn, sớm “trở thành nước phát triển, thu nhập cao” như mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết