Tiếng Việt | English

07/07/2020 - 10:21

Vững tin trước thềm đại hội Đảng các cấp

Đến thời điểm này, tỉnh Long An hoàn thành đại hội (ĐH) cấp cơ sở và chuẩn bị nội dung, nhân sự tiến tới ĐH đảng bộ cấp huyện, cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Mặc dù tình hình kinh tế còn gặp khó khăn nhưng toàn hệ thống chính trị nỗ lực, phấn đấu, khẩn trương thực hiện nghị quyết ĐH Đảng các cấp bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng bộ tỉnh cùng sự đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh ta đạt kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Để vững tin trước thềm ĐH Đảng các cấp, cấp ủy Đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ĐH Đảng, tập hợp được trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng nghị quyết nhiệm kỳ mới. Đồng thời, cấp cơ sở phải cụ thể hóa nghị quyết phù hợp với thực tiễn bằng những kế hoạch, chương trình hành động cụ thể; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng đảng bộ và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tích cực đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy và tổ chức cơ sở Đảng, tạo tiền đề tổ chức thành công ĐH Đảng cấp huyện, tỉnh sắp tới.

Mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ trách nhiệm, phát huy tinh thần chủ động, nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, vững tin bước vào nhiệm kỳ 2020-2025 với nỗ lực, thắng lợi mới./.

Nhất Vĩnh

Chia sẻ bài viết