Tiếng Việt | English

24/06/2022 - 08:46

Xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa

Trong tuần này, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan báo chí trong cả nước trang trọng tổ chức kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022). Dịp này, các cơ quan báo chí, nhà báo đã đón nhận những lẵng hoa tươi thắm, những lời chúc mừng, động viên của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và bạn đọc gửi đến báo giới.

Điều này khẳng định, đến nay, trải qua chặng đường 97 năm xây dựng, Báo chí Cách mạng Việt Nam ngày càng trưởng thành về số lượng cơ quan báo chí, ấn phẩm, lực lượng làm báo, công nghệ làm báo, loại hình báo chí,... Báo chí cách mạng nước ta khẳng định cao tính chính danh, chính thống, chính xác trong dòng chảy lịch sử và cuộc sống; có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là phương tiện thiết yếu đối với đời sống xã hội, được các tầng lớp nhân dân tin yêu. Báo chí cách mạng đã khơi dậy sức mạnh nội sinh, tinh thần tự lực, tự cường, đang góp phần biến khát vọng no ấm, hạnh phúc, cường thịnh của dân tộc thành hiện thực.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân đã phối hợp tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa đối với các cơ quan báo chí và những người làm báo để hiện thực hóa mục tiêu “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” theo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và tinh thần của Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, 97 năm qua, các thế hệ những người làm báo cách mạng đã quán triệt và xác định đúng vị trí, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; từ đó xây dựng cho mình một tâm thế và phong cách làm báo có văn hóa, xứng đáng với sự mong đợi của Đảng và Nhân dân. Các cơ quan báo chí đã thể hiện rõ vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; khẳng định và làm sâu sắc những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta, nhân dân ta,...

Tuy nhiên, theo Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Nguyễn Trọng Nghĩa, nhận thức về vai trò, vị trí, sứ mệnh của người làm báo trong gìn giữ, xây dựng và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của một số lãnh đạo cơ quan báo chí, phóng viên, người làm báo chưa thực sự thấu đáo, đầy đủ và sâu sắc. Thậm chí, xuất hiện dấu hiệu lệch chuẩn, lạc chuẩn văn hóa; phê phán, chê bai người khác mà không thấy mình trong đó; xa rời những giá trị chuẩn mực, quên mất danh dự và phẩm giá của người làm báo cách mạng, chạy theo thị hiếu tầm thường trong một số sản phẩm báo chí và trong cách thức ứng xử của một số người làm báo với đồng nghiệp và với công chúng, xã hội; có lúc bị dao động, bị lợi ích vật chất cám dỗ, dẫn đến những hành vi trái đạo đức nghề nghiệp, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước,...

Với sứ mệnh vẻ vang của người chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, mỗi người làm báo cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thắp lên ngọn lửa tri thức và lòng nhân ái trong toàn xã hội. Mỗi bài báo phải là một tác phẩm văn hóa, thấm đẫm tính nhân văn, lắng đọng giá trị văn hóa dân tộc, đủ sức lay động lòng người, hướng tới các giá trị cao đẹp của chân - thiện - mỹ. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Nguyễn Trọng Nghĩa đã đề nghị các cơ quan báo chí cần phát huy tinh thần, ý thức trách nhiệm, tăng cường quán triệt để mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người làm báo trong cơ quan nhận thức sâu sắc về phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”, thúc đẩy và lan tỏa sự hưởng ứng và tham gia tích cực, hiệu quả trong việc xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí; quyết tâm, kiên trì triển khai, thực hiện Bộ Tiêu chí văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa người làm báo.

Trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, tinh thần tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân; có ý thức thượng tôn pháp luật; dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương; tự do cá nhân gắn với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân. Có biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, phóng viên, công chức và người làm báo.

Phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” là hết sức quan trọng, cần thiết, yêu cầu tự thân của những người làm nhiệm vụ cầu nối cho “ý Đảng - lòng dân”./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết