Tiếng Việt | English

28/09/2015 - 12:05

Xây dựng con người là vấn đề cốt lõi

Từ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới mang lại nhiều kết quả khả quan. Tuy nhiên, điều quan trọng hướng đến chính là xây dựng con người mới trong thời đại ngày nay, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phát huy hiệu quả; tỷ lệ gia đình, xã, phường, thị trấn văn hóa ngày càng cao; hiện Cần Đước đã được công nhận huyện điểm điển hình về văn hóa của tỉnh. Đây là những kết quả quan trọng của cả quá trình nỗ lực, phấn đấu. Bên cạnh đó, qua thời gian thực hiện, đến nay toàn tỉnh có 29 xã được công nhận xã nông thôn mới, dự kiến đến cuối năm 2015 sẽ có 40 xã đạt chuẩn, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Xây dựng nông thôn mới không những là chương trình mục tiêu quốc gia mà còn là 1 trong 4 chương trình đột phá được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đề ra. Kết quả ấy thể hiện rõ sự đồng thuận, chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân vì sự no ấm, giàu đẹp của quê hương.

Từ các phong trào, vấn đề xây dựng con người mới được đặc biệt quan tâm. Chúng ta không thể chấp nhận ở những xã văn hóa lại tồn tại các tệ nạn xã hội: Cờ bạc, mại dâm, mê tín dị đoan,...; hay ở những xã nông thôn mới lại có những người chỉ biết sống cho riêng mình, không hề nghĩ đến tính cộng đồng, ngại tiếp thu cái mới,... Do đó, xây dựng con người mới chính là đích đến của các phong trào. Đó là những con người giàu lòng yêu nước, sống có lý tưởng, nhân cách, hoài bão cao đẹp, nêu cao trách nhiệm xã hội, ý thức công dân, yêu lao động, trí tuệ, sáng tạo, tiên phong trong đổi mới, khát vọng vươn lên,...

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), Long An đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, tin rằng sẽ góp phần quan trọng trong xây dựng con người mới. Tỉnh phấn đấu đến năm 2020 xây dựng trên 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 60% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa, hứa hẹn bộ mặt tỉnh nhà sẽ có nhiều khởi sắc.

Xây dựng con người là vấn đề cốt lõi, trước yêu cầu phát triển bền vững đất nước cũng như trong quá trình hội nhập quốc tế cần lắm những con người mới./.

Từ Nguyên
 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích