Tiếng Việt | English

08/10/2020 - 08:57

Từ thành công của Đại hội Đảng cấp trên cơ sở

Bài 2: Cơ bản hoàn thành sắp xếp cán bộ sau Đại hội

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An đã tập trung lãnh, chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đạt yêu cầu, tiến độ đề ra.

Việc phân công, sắp xếp, bố trí cán bộ được các địa phương, đơn vị thực hiện ngay sau đại hội (Trong ảnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thạnh Hóa)

Sau đại hội (ĐH) cấp trên cơ sở, Ban Thường vụ (BTV) các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chú trọng phân công, sắp xếp, bố trí cán bộ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Chủ động thực hiện theo quy định

BTV các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy ban hành các nghị quyết, quyết định về công tác cán bộ cơ bản theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong đó thực hiện điều động, tiếp nhận, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm theo cơ cấu đề án nhân sự gắn với các chủ trương của cấp trên như bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND, người đứng đầu cấp ủy không phải người địa phương, các chức danh chủ chốt không giữ nhiệm vụ 2 nhiệm kỳ liên tiếp ở cùng 1 đơn vị hành chính.

Bí thư Thị ủy Kiến Tường - Nguyễn Minh Lâm cho biết, BTV Thị ủy nhiệm kỳ 2020-2025 hiện có 12 đồng chí. Trong đó, Thường trực Thị ủy 3 đồng chí; 6 đồng chí ủy viên BTV Thị ủy khóa trước tiếp tục trúng cử khóa mới vẫn phân công, sắp xếp, bố trí giữ vị trí cũ, không thay đổi. Riêng 3 đồng chí cơ cấu mới đã trúng cử, 1 đồng chí được phân công giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức, Trưởng phòng Nội vụ; 1 đồng chí giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã; 1 đồng chí giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị xã.

Tương tự, việc phân công, sắp xếp, bố trí cán bộ đối với các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Kiến Tường, nhiệm kỳ 2020-2025 và các đồng chí không trúng cử ban chấp hành khóa mới đã được thực hiện ngay sau ĐH. Việc phân công, sắp xếp, bố trí đối với các chức danh chủ chốt ở xã, phường đều được thực hiện đúng theo quy hoạch, bảo đảm gắn với nhân sự các chức danh HĐND, UBND xã, phường. BTV Thị ủy cũng đã điều động, bổ nhiệm đối với các đồng chí cán bộ thuộc diện BTV Thị ủy quản lý.

Ngay sau ĐH cấp trên cơ sở, các cấp ủy đã kịp thời báo cáo đề nghị cấp ủy cấp trên chuẩn y kết quả bầu cử ban chấp hành, BTV, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy theo quy định; xây dựng quy chế làm việc, chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy, BTV cấp ủy; kịp thời ban hành các chỉ thị, kế hoạch để lãnh đạo, quán triệt, triển khai, thực hiện nghị quyết ĐH đảng bộ phù hợp với tình hình và điều kiện ở địa phương, đơn vị.

Đối với huyện Đức Hòa, sau khi có quyết định chuẩn y của BTV Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy đã họp và ban hành quyết định phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy, huyện ủy viên khóa mới. Ngoài ra, BTV Huyện ủy đã ban hành quyết định phân công các đồng chí ủy viên BTV, huyện ủy viên phụ trách các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy. Các chức danh chủ chốt HĐND huyện, UBND huyện được thực hiện đúng theo chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy tại Công văn số 3211-CV/TU, ngày 19/8/2020.

Nhìn chung, công tác sắp xếp nhân sự sau ĐH Đảng bộ huyện được thực hiện đúng theo đề án nhân sự đã trình ĐH và phương án nhân sự đã được BTV Tỉnh ủy phê duyệt. “Thời gian tới, BTV Huyện ủy nghiên cứu xây dựng kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng đến cả nhiệm kỳ sau. Trước mắt, huyện tiếp tục sắp xếp cán bộ, quyết tâm phấn đấu đến giữa cuối nhiệm kỳ đạt ít nhất 70% bí thư cấp ủy cấp xã là huyện ủy viên (hiện nay, mới có 6/20 xã, thị trấn (8/41 đồng chí) đạt 30% xã, thị trấn)” - Bí thư Huyện ủy Đức Hòa - Phan Nhân Duy cho hay.

Cán bộ ổn định sau sắp xếp

Thông tin từ Văn phòng Huyện ủy Cần Đước, sau ĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, BTV Huyện ủy kịp thời ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, BTV, Quy chế phân công cấp ủy viên phụ trách cơ sở Đảng và quyết định phân công cấp ủy viên từng lĩnh vực công tác. 41 cấp ủy viên và 12 ủy viên BTV Huyện ủy sau khi trúng cử đều được phân công đúng như dự kiến. Hiện còn 7 nhân sự đang xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và các cơ quan chức năng thẩm định cho ý kiến để quyết định phân công.

Bí thư Huyện ủy Đức Huệ - Trần Thanh Phong trao quyết định công tác cán bộ sau Đại hội Đảng bộ huyện

Cụ thể, huyện đang xin ý kiến điều động và bổ nhiệm mới 3 ủy viên BTV giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức, Trưởng ban Tuyên giáo và Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; điều động, bổ nhiệm mới 4 huyện ủy viên giữ các chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã Phước Tuy, Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy và Phó Chủ tịch UBND huyện. “Công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ sau ĐH đều được thực hiện đúng quy trình, quy định của tỉnh. Cán bộ được điều động, bổ nhiệm chấp hành tốt các quy định của tổ chức, an tâm công tác” - Bí thư Huyện ủy Cần Đước - Nguyễn Văn Đát thông tin.

Còn tại huyện Tân Hưng, theo Phó Bí thư Huyện ủy - Nguyễn Hồng Thủy, đến nay, huyện cơ bản sắp xếp, bố trí xong những đồng chí mới trúng cử và không trúng cử Ban Chấp hành, BTV nhiệm kỳ 2020-2025. Đối với trường hợp đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện không trúng cử Huyện ủy viên khóa mới, BTV Huyện ủy đã họp thống nhất đề nghị UBND tỉnh tạm thời phân công đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện giữ quyền Chủ tịch UBND huyện để quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ đến khi sắp xếp, bố trí được đồng chí giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Cùng với việc phân công cấp ủy viên khóa mới, BTV các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tiến hành sắp xếp, bố trí công tác; kịp thời thực hiện chế độ, chính sách và làm tốt công tác tư tưởng đối với các đồng chí không tái cử theo quy định của Đảng và Nhà nước. Theo Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - Phạm Xuân Bách, các vị trí, nhân sự được phân công, sắp xếp, bố trí đã được sự đồng ý của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan; việc phân công, sắp xếp cơ bản ổn định, không có nhiều xáo trộn.

Cán bộ, công chức, viên chức được điều động, sắp xếp cơ bản đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, có năng lực, sở trường công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đối với những đồng chí không tái cử hoặc không đủ điều kiện tái cử được sắp xếp, bố trí công việc phù hợp hoặc giải quyết chế độ, chính sách theo quy định. Theo đánh giá của hầu hết địa phương, đơn vị, các đồng chí được điều động, bổ nhiệm chấp hành tốt các quy định của tổ chức, có tâm lý ổn định khi được giao nhiệm vụ mới./.

(còn tiếp)

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết