Tiếng Việt | English

21/04/2024 - 17:58

Cần tuân thủ lắp đặt thiết bị quan trắc tự động đối với công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Một số công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước chưa lắp đặt thiết bị quan trắc tự động theo quy định tại Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT, ngày 14/10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), UBND tỉnh Long An sẽ rà soát, kiểm tra và xử lý theo đúng quy định.

Thực hiện theo Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT, ngày 14/10/2021 của Bộ TN&MT, Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh có công văn gửi các đơn vị liên quan về việc thời gian hoàn thành lắp đặt thiết bị và kết nối dữ liệu giám sát tự động, trực tuyến đối với công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Qua rà soát, toàn tỉnh có 73 công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước cần phải lắp đặt thiết bị quan trắc tự động

Theo đó, các công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất đã được UBND tỉnh cấp phép phải hoàn thành lắp đặt thiết bị và kết nối dữ liệu giám sát tự động tại công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất, thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/12/2023 bảo đảm theo quy định tại Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT, ngày 14/10/2021 của Bộ TN&MT. Đồng thời, các đơn vị khai thác, sử dụng nước dưới đất có trách nhiệm thực hiện báo cáo tiến độ lắp đặt thiết bị về Sở TN&MT tỉnh Long An để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Hiện nay, qua rà soát trên địa bàn tỉnh có 73 công trình.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT ban hành các công văn nhắc nhở các đơn vị khai thác, sử dụng tài nguyên nước về việc báo cáo tiến độ thực hiện giám sát theo quy định. Tuy nhiên, hiện nay, qua rà soát, Sở TN&MT ghi nhận có 29 công trình đã lắp đặt thiết bị quan trắc tự động và có công văn xác nhận của Sở TN&MT về việc kết nối dữ liệu; 3 công trình đang lắp đặt và lập thủ tục kết nối; 7 công trình có văn bản đề nghị gia hạn thời gian lắp đặt do khó khăn về kinh phí; 1 công trình đề nghị miễn lắp đặt do sắp có tuyến ống nước mặt đi ngang, buộc phải đóng bít giếng, ngưng khai thác, sử dụng nước dưới đất; còn lại 33 công trình chưa báo cáo tiến độ lắp đặt.

Sở TN&MT tiếp tục có văn bản yêu cầu các đơn vị chưa lắp đặt khẩn trương thực hiện, thời gian hoàn thành việc lắp đặt trước 30/4/2024. Sau thời gian trên, Sở tổng hợp số liệu, chủ giấy phép nào chưa thực hiện việc lắp đặt thiết bị quan trắc tự động, Sở sẽ kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT, ngày 14/10/2021 của Bộ TN&MT quy định các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước có quy mô từ 200m3/ngày đêm trở lên bắt buộc thực hiện giám sát tự động, trực tuyến./.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết