Tiếng Việt | English

26/10/2020 - 22:45

Cầu thị lắng nghe ý kiến của dân

Thời gian qua, hầu hết các cấp ủy Đảng và cán bộ, đảng viên (CBĐV) đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, quan tâm lợi ích chính đáng, hợp pháp của dân, cầu thị lắng nghe ý kiến của dân. Qua đó, nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của dân, được đa số nhân dân hài lòng. Cũng qua cầu thị lắng nghe ý kiến của dân, nhiều cấp ủy Đảng và CBĐV cũng đã kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Dù vậy, hiện nay vẫn còn những CBĐV chưa toàn tâm phục vụ nhân dân, có những biểu hiện sa sút phẩm chất, sống xa dân,... Để khắc phục tình trạng trên, các cấp ủy Đảng và đội ngũ CBĐV cần cầu thị lắng nghe ý kiến của dân, chống bệnh quan liêu, biểu hiện xa dân. Mỗi CBĐV cần nhận thức: Cầu thị lắng nghe ý kiến của dân sẽ giúp các cấp ủy Đảng và CBĐV lãnh đạo, điều hành sát với cơ sở, sát với đời sống của dân; lắng nghe dân góp ý với Đảng và đảng viên trong thực hiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiên phong, gương mẫu của CBĐV.

Đến nay, đảng bộ các cấp trong tỉnh đã tiến hành xong đại hội và bầu ra cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Các cấp ủy Đảng cần tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng với nhiều giải pháp, trong đó cần phải dựa vào dân, tăng cường tiếp xúc, đối thoại với dân.

Cầu thị lắng nghe ý kiến của dân sẽ giúp các cấp ủy Đảng và CBĐV lãnh đạo, điều hành sát với cơ sở, sát với đời sống của dân, đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, kịp thời giải quyết những bức xúc của dân./.

Nguyễn Minh Cường

Chia sẻ bài viết