Tiếng Việt | English

20/07/2015 - 14:02

Chi hội Văn nghệ dân gian: Tạo sức sống mới trong nghiên cứu văn học dân gian

BCH Chi hội văn nghệ dân gian nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt đại hội

Trong những năm qua, quán triệt Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 23/NQ-TW của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”, hoạt động của Chi hội Văn nghệ dân gian tỉnh Long An đã có nhiều khởi sắc, góp phần tạo sức sống mới trong nghiên cứu văn học dân gian, đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” trên quê hương Long An.

Những đề tài, công trình đã công bố hoặc chưa có điều kiện ấn hành giới thiệu của hội viên chi hội đều có chất lượng về lý luận khoa học và thực tiễn, phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, khu vực và tỉnh nhà trong sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, chi hội đặt nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng và phát triển đội ngũ ngày càng vững mạnh với các thế hệ nối tiếp nhau; nâng cao chất lượng công trình nghiên cứu bằng việc gắn bó ngày càng chặt chẽ, máu thịt với cuộc sống của đất nước và nhân dân. Xây dựng mối quan hệ mật thiết với các ngành chức năng, từ đó đẩy mạnh hoạt động của chi hội, tăng cường giao lưu với các tỉnh, thành phố trong khu vực để hoạt động của chi hội ngày càng có chất lượng và hiệu quả hơn./.

Công Toại 

Chia sẻ bài viết