Tiếng Việt | English

01/06/2020 - 18:25

Chung tay xây dựng nông thôn mới, con người mới

Đến nay, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) đã đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, làm thay đổi bộ mặt nông thôn một cách toàn diện.

Tuy nhiên, các xã được công nhận đạt chuẩn NTM vẫn còn những tiêu chí đạt thấp, thiếu bền vững, chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Vì vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò chủ thể của con người trong duy trì và nâng chất các tiêu chí xã NTM. Trên cơ sở đặc thù, tiềm năng, lợi thế của từng địa phương mà có biện pháp bố trí, sắp xếp các quy hoạch khu chức năng, sản xuất, dịch vụ, hạ tầng KT-XH, văn hóa theo tiêu chuẩn NTM. Ngoài ra, các ngành hướng dẫn người dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; huy động tối đa nguồn lực địa phương và sử dụng hiệu quả vào quá trình nâng chất xã NTM,… Đặc biệt, trên chặng đường ấy, địa phương chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm và tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, tiến tới xây dựng con người mới trong XDNTM, tạo sức mạnh tổng hợp để nâng cao chất lượng các tiêu chí.

XDNTM, con người mới là việc làm thường xuyên và lâu dài, các cấp, các ngành, địa phương tập trung nâng cao chất lượng, tiếp tục đưa chương trình XDNTM vào đời sống, làm thay đổi bộ mặt nông nghiệp và nông thôn, thúc đẩy KT-XH phát triển bền vững./.

Minh Khôi

Chia sẻ bài viết