Tiếng Việt | English

27/10/2015 - 09:29

Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (XDĐSVH)” đang được nhân dân hưởng ứng ngày càng mạnh mẽ. Bên cạnh việc tương trợ, giúp nhau làm kinh tế, người dân tại các khu dân cư tích cực tham gia các phong trào văn hóa-văn nghệ ở địa phương, tạo nên mối quan hệ gần gũi, thân thiết, gắn bó với nhau hơn.

Để phong trào phát triển theo chiều sâu, thiết nghĩ, các địa phương nên gắn kết việc tuyên truyền, vận động với lồng ghép nội dung thi đua XDĐSVH nông thôn mới và văn minh đô thị, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong từng hộ gia đình, trong cơ quan, đơn vị và từng cộng đồng dân cư. Thông qua vai trò nòng cốt của gia đình, của đảng viên, đoàn viên, hội viên phối hợp đồng bộ các giải pháp của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong XDĐSVH mới; hướng dẫn việc thực hiện các tiêu chí gia đình văn hóa, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh gắn với thực hiện việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, phát huy vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo của người dân trong XDĐSVH ở cơ sở, nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư gắn với việc bình xét thi đua đánh giá kết quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDĐSVH ở khu dân cư”.

Với sự đồng tâm, đồng lòng, hiệp lực của các cấp, các ngành, sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, thực hiện đồng bộ các giải pháp trên sẽ tạo lực đẩy góp phần thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết XDĐSVH”./.

Lê Quang Huy
 

 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích