Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 14:50

Đức Huệ: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ngày càng nâng chất

UBMTTQ Việt Nam huyện Đức Huệ tiếp tục triển khai đến các xã, thị trấn tổ chức cho các địa phương đăng ký khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa theo các tiêu chí đã đề ra ngay từ đầu năm. Trong đó, các chỉ tiêu chủ yếu tập trung phấn đấu là thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Trong năm 2014, huyện có 52/52 khu dân cư đăng ký thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động và hơn 16.000 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, chiếm hơn 96,3% tổng số hộ trên địa bàn. Qua bình xét cuối năm có hơn 95% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Các địa phương còn quan tâm thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký và thực hiện hiệu quả các mô hình văn hóa, nếp sống văn minh. Ngoài ra, UBMTTQ Việt Nam các cấp trong huyện còn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, quần chúng tham gia xây dựng nông thôn mới. Qua đó, huyện đã huy động các nguồn lực thực hiện hơn 50 công trình với tổng kinh phí hơn 4,7 tỉ đồng theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, trong đó chủ yếu tập trung vào 2 xã điểm xây dựng nông thôn mới là Bình Hòa Nam và Mỹ Thạnh Đông.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nhờ vậy cũng tiếp tục được triển khai rộng khắp 52 khu dân cư với chất lượng phong trào vận động từng bước được nâng lên theo hướng tập hợp, thu hút từng hộ gia đình vào các phong trào thi đua yêu nước và từng mô hình cụ thể phù hợp ở từng địa phương, góp phần quan trọng vào việc phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh và nâng cao vai trò của tổ chức UBMTTQ Việt Nam các cấp./.

Hồng Luyn

Chia sẻ bài viết