Tiếng Việt | English

Lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cần Giuộc

Thông qua việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân nhằm khẳng định vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.