Tiếng Việt | English

23/01/2023 - 10:00

Đức Hoà: Vững bước trên đường phát triển

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, chung tay, góp sức của người dân, doanh nghiệp, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đạt nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Một năm vượt khó đạt nhiều kết quả

18/18 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Huyện ủy năm 2022 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế của huyện trên đà phục hồi và phát triển khá tốt, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 12,11% (vượt cao so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp. Công nghiệp - xây dựng có sự phục hồi mạnh mẽ, tăng trưởng đạt 12,37%, tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong tăng trưởng kinh tế của huyện. Đầu tư công được tập trung thực hiện theo kế hoạch, gắn với tập trung ưu tiên triển khai, thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện và các công trình trọng điểm của tỉnh, các công trình bức xúc trên địa bàn huyện.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2022 của huyện đạt 12,11%

Thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển khá, tăng trưởng 12,05%. Thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Văn hóa - xã hội phát triển ổn định, huyện bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, nội chính được tập trung lãnh đạo chặt chẽ, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, giữ vững trật tự, an toàn xã hội. Hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, đạt nhiều kết quả tích cực,...

Công tác an sinh xã hội được huyện quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời

Bí thư Huyện ủy Đức Hòa - Phan Nhân Duy nhấn mạnh, đạt những kết quả trên là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành tỉnh; sự tập trung, nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tham gia tích cực của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong huyện với tinh thần quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, huyện còn những tồn tại, hạn chế. Trong đó, tốc độ tăng trưởng khu vực I đạt thấp; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng có mặt còn hạn chế, tiến độ một số dự án trọng điểm (giao thông) còn chậm; công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, môi trường còn bất cập, thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng; các chỉ tiêu trên lĩnh vực văn hóa - xã hội tuy đạt kế hoạch nhưng chưa thật sự nổi bật; tình trạng quá tải học sinh và thiếu giáo viên ở một số trường học trên địa bàn huyện còn xảy ra;...

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong năm mới

Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội XIII của Đảng. Kế thừa kết quả của những năm trước, cùng việc nhận định các thuận lợi, khó khăn, với quyết tâm tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức và đoàn kết, huyện phấn đấu đạt nhiều kết quả hơn nữa trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện. Huyện xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 là “tiếp tục tập trung xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thật trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; lãnh đạo chặt chẽ phát triển KT-XH gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh; nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Thực hiện hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét 4 chương trình đột phá; hoàn thành 2/3 công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết tâm đạt, vượt chỉ tiêu chủ yếu năm 2023 đề ra”.

Huyện thường xuyên tổ chức gặp gỡ, lắng nghe, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp

Huyện đề ra một số phương hướng, giải pháp để thực hiện. Trong đó, huyện tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thực hiện nghị quyết, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ thực hiện 4 chương trình đột phá và 3 công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện bảo đảm theo lộ trình đề ra; tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng huyện Đức Hòa trở thành đô thị loại III trước năm 2025 và định hướng thành lập thành phố Đức Hòa giai đoạn 2025-2030. Huyện tiếp tục tập trung phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, đô thị hóa, hiện đại hóa; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh; nâng cao năng lực quản lý KT-XH. Huyện chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, huy động tối đa các nguồn lực để bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện; tiếp tục kiện toàn, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện;...

“Tin tưởng rằng, với những mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, giải pháp cụ thể đã đề ra, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Đức Hòa sẽ khắc phục được những khó khăn, tồn tại, phát huy vai trò, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm mới, phục vụ phát triển KT-XH địa phương và nâng cao đời sống người dân trên địa bàn huyện, đóng góp vào sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh” - ông Phan Nhân Duy nhấn mạnh./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết