Tiếng Việt | English

13/01/2016 - 07:01

Khoảng 45% hợp tác xã chưa chuyển đổi sang mô hình kiểu mới

Cả nước vẫn còn khoảng 45% hợp tác xã chưa chuyển đổi sang mô hình kiểu mới, là một trong những thách thức khi hội nhập kinh tế.

Cả nước vẫn còn khoảng 45% hợp tác xã chưa chuyển đổi sang mô hình kiểu mới, là một trong những thách thức lớn nhất trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng. Nhận định này đưa ra tại Hội nghị Triển khai tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu các loại mô hình Hợp tác xã kiểu mới” do Liên minh Hợp tác xã tổ chức hôm nay tại Hà Nội.

Ông Võ Kim Cự, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Cuộc thi “Tìm hiểu các loại mô hình Hợp tác xã kiểu mới” được triển khai nhằm thực hiện Kết luận số 56 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về kinh tế tập thể; Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật hợp tác xã.

Cuộc thi cũng nhằm giới thiệu, quảng bá các mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã điển hình, hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế tập thể, đóng góp phát triển kinh tế đất nước. Nội dung cuộc thi tập trung vào 3 chủ đề: Tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2012; giới thiệu mô hình hợp tác xã kiểu mới và giới thiệu các điển hình tiên tiến. Đối tượng dự thi là tất cả tổ chức, cá nhân người Việt Nam đang sống trong và ngoài nước, tổ chức cá nhân người nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Cuộc thi bắt đầu từ 18/12/2015 đến ngày 11/4/2016.

Ông Võ Kim Cự, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Trưởng ban cuộc thi cho biết: “Việt Nam đang hội nhập sâu rộng và khu vực và quốc tế. Thời cơ và thách thức của kinh tế tập thể và đặc biệt là hợp tác xã khi hội nhập là rất lớn. Đề nghị cần có cơ chế chính sách chủ động. Cần tiếp tục tuyên truyền để mọi người nhận thức về hợp tác xã kiểu mới. Gắn với tuyên truyền, chúng tôi đang xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới, đó là mô hình làm ăn có hiệu quả, năng suất chất lượng, bình đẳng, tự nguyện, lợi ích ngày càng tăng.”

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết, kinh tế tập thể với hơn 14 triệu hộ, hơn 30 triệu lao động đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức lớn, trong bối cảnh Cộng đồng ASEAN ra đời, Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do... Trong khi đó, nước ta vẫn còn khoảng 45% hợp tác xã chưa chuyển đổi sang mô hình kiểu mới và hoàn thành trước ngày 1/7/2016./.

Việt Hà/VOV- Trung tâm Tin

Chia sẻ bài viết