Tiếng Việt | English

16/12/2020 - 12:50

Kinh tế tập thể đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Thời gian qua, kinh tế tập thể (KTTT), nòng cốt là hợp tác xã (HTX) và tổ hợp tác (THT), là một thành phần kinh tế có vai trò to lớn, ý nghĩa toàn diện về mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội chung của tỉnh Long An.

Thời gian qua, phong trào kinh tế tập thể và nhiều hợp tác xã đã góp phần vào sự phát triển KT-XH chung của tỉnh

Thời gian qua, phong trào kinh tế tập thể và nhiều hợp tác xã đã góp phần vào sự phát triển KT-XH chung của tỉnh

Hoạt động của các HTX, THT thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng dịch vụ không ngừng được cải thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu và mang lại lợi ích thiết thực cho thành viên, do đó thành viên an tâm gắn bó với HTX. Phong trào KTTT đã có những đóng góp thiết thực vào phát triển KT-XH ở địa phương. Hoạt động của các HTX, THT đã bước đầu khơi dậy được tiềm năng to lớn trong nhân dân khi bảo đảm tính dân chủ, tự nguyện cùng nhau hợp tác góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa nghèo bền vững. Phong trào KTTT còn trở thành “cầu nối” giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương với nhân dân trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng phong trào KTTT đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh, tạo sự chuyển biến mới về chất trong tổ chức, quản lý, nội dung và phương thức hoạt động. Nhiều loại hình KTTT phát triển đa dạng ở các ngành, lĩnh vực, xuất hiện một số mô hình hoạt động hiệu quả, gắn bó chặt chẽ với lợi ích vật chất, tinh thần của các thành viên.

Theo ghi nhận chung, phần lớn HTX đã phát huy được vai trò trợ giúp kinh tế hộ phát triển. Một số HTX đã đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới trong trồng trọt và chăn nuôi gia súc, gia cầm, làm nòng cốt trong công tác thú y, phòng trừ dịch bệnh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở ra các loại ngành nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hàng ngàn thành viên và người lao động, từng bước thể hiện mô hình HTX kiểu mới nhiều triển vọng.

Giám đốc HTX Kiến Bình - Dương Hoài Ân chia sẻ: “Hiện nay, một số HTX mở rộng hợp tác liên doanh, liên kết trong và ngoài tỉnh, tăng quy mô sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường, nâng cao vị thế, vai trò của HTX. Sản phẩm, dịch vụ của một số HTX đã thực sự tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường, đóng góp vào ngân sách nhà nước, tham gia giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội của địa phương”.

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh - Đặng Minh Hải cho biết: “Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1804 phê duyệt “Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu đến năm 2025 thành lập mới 10.000 tổ chức KTTT”. Chương trình này đặt mục tiêu hỗ trợ, phát triển khu vực KTTT cả chiều rộng lẫn chiều sâu, trong đó đặc biệt chú trọng đến nâng cao chất lượng hoạt động, hỗ trợ thành viên thông qua việc nâng cao nhận thức của toàn dân về KTTT; đồng thời, tăng cường năng lực của các tổ chức KTTT nhằm phát huy hơn nữa vai trò liên kết, hợp tác, hỗ trợ thành viên và cộng đồng khu vực; tăng cường năng lực cạnh tranh của kinh tế hộ gia đình;... xây dựng các mô hình tổ chức KTTT ứng dụng công nghệ cao, có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, phát triển bền vững, 50% trong tổng số tổ chức KTTT có liên kết với doanh nghiệp, tổ chức KTTT khác”.

Những năm qua, khu vực KTTT có những đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH của tỉnh. Sự chuyển biến đó có nhiều nguyên nhân nhưng có 2 nhân tố tác động rất quan trọng, đó là nhu cầu hợp tác của người dân, người sản xuất nhỏ trong sản xuất, đời sống, trong cơ chế thị trường và thứ hai là do sự tác động trực tiếp, nhiều mặt theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về KTTT; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chỉ thị 20-CT/TW của Ban Bí thư về phát triển KTTT.

Hiện nay, toàn tỉnh có 262 HTX, gồm: 204 HTX nông nghiệp, 23 HTX vận tải, 3 HTX xây dựng, 3 HTX thương mại - dịch vụ, 6 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 4 HTX nước, môi trường và 19 quỹ tín dụng nhân dân; trong đó có 25 HTX ngưng hoạt động (3 HTX vận tải, 21 HTX nông nghiệp, 1 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp) và kiểm soát đặc biệt 1 quỹ tín dụng nhân dân./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết