Tiếng Việt | English

10/08/2015 - 15:43

Long An: Phòng Tư pháp Thủ Thừa thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở

Từ đầu năm 2015 đến nay, Phòng Tư pháp huyện Thủ Thừa đã phổ biến, quán triệt và học tập nội dung các văn bản pháp luật và Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, thành lập Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ công chức (CBCC), xây dựng và bổ sung kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trong năm 2015 phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị.

Vào đầu mỗi tháng, cơ quan tổ chức họp lệ để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa ra kế hoạch tháng tới. Mỗi CBCC đều có xây dựng kế hoạch, đăng ký học và làm theo gương Bác, ý thức trách nhiệm trong xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh nơi công sở nhất là thực hiện dân chủ trong sinh hoạt cơ quan.

Phòng Tư pháp còn nâng cao trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện trong công tác quản lý hộ tịch, chứng thực, phổ biến giáo dục pháp luật, phục vụ dân nhanh gọn, mở sổ ghi chép đầy đủ và đã tạo được niềm tin đối với người dân./.

Trần Thị Kim Phụng
 

Chia sẻ bài viết