Tiếng Việt | English

03/03/2021 - 09:17

Nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Do đó, việc tập trung xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân là nguyên tắc cơ bản, sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình xây dựng, trưởng thành, phát triển của LLVT tỉnh Long An.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được

Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, trình độ, năng lực, sức chiến đấu của LLVT tỉnh không ngừng nâng lên, giữ vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trong xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh vững chắc. Nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo” được tập trung thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực; trong đó, xem trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu; tăng cường huấn luyện thực hành, huấn luyện theo nhiệm vụ, tình huống, nâng cao khả năng cơ động tác chiến trong điều kiện địa hình, thời tiết phức tạp; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với diễn tập, xây dựng tinh thần quyết chiến, quyết thắng, tin tưởng vào thắng lợi của cách đánh, vũ khí, trang bị hiện có.

Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng lực lượng, Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn coi trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Cấp ủy thường xuyên được củng cố, kiện toàn; tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, kết hợp lãnh đạo toàn diện với giải quyết cụ thể từng vấn đề trọng tâm, gắn với thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, qua đó tạo động lực cho LLVT tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thời gian qua, trình độ, năng lực, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh không ngừng nâng lên

Thời gian qua, trình độ, năng lực, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh không ngừng nâng lên

Thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội; tình hình trên tuyến biên giới vẫn tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn, khó lường là một trong những nguy cơ tiềm ẩn, tác động không nhỏ đến quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển KT-XH của tỉnh. Trước tình hình đó, để luôn có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, LLVT tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Trước hết, không ngừng tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, xây dựng LLVT nhân dân vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây là nội dung có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho LLVT thực sự là công cụ sắc bén bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân.

Thứ hai, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng KVPT. Trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng KVPT tỉnh phải có sự nhất quán, huy động sức mạnh tổng hợp do toàn dân tham gia, các LLVT địa phương làm nòng cốt; đảm bảo cả về tiềm lực, lực lượng, thế trận trên các mặt chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Trong đó, phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên; lấy xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện làm nền tảng, gắn bó chặt chẽ, liên hoàn với các thành phần thế trận của KVPT cấp huyện và tỉnh.

Thứ ba, tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá về “huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu”; tích cực đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập, bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Tăng cường kết hợp giữa diễn tập chiến lược với diễn tập chiến thuật, diễn tập vòng tổng hợp; kết hợp hiệp đồng tác chiến giữa LLVT địa phương với các lực lượng đứng chân trên địa bàn trong xây dựng KVPT tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, thực hành huấn luyện, diễn tập.

Thứ tư, tập trung xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp. Từng bước đầu tư, trang bị cơ sở, vật chất phù hợp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ năm, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng, ở bất cứ cương vị nào đều phải chấp hành nghiêm chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, kỷ luật quân đội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu trong toàn lực lượng.

Năm 2021, chúng ta tin tưởng rằng, phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, bám trụ kiên cường, đoàn kết quyết thắng” và thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp cơ bản trên sẽ tạo nền tảng vững chắc để toàn Đảng bộ, quân và dân Long An tiếp tục xây dựng LLVT tỉnh nhà ngày càng vững mạnh, tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới./.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh - Nguyễn Văn Được

Chia sẻ bài viết