Tiếng Việt | English

13/12/2017 - 09:03

Nâng cao ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI được tổ chức trọng thể tại Hà Nội với sự tham dự của 1.000 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 6,4 triệu đoàn viên và gần 24 triệu thanh niên (TN) Việt Nam trong và ngoài nước. Đây là sự kiện rất quan trọng đối với tuổi trẻ nước ta; đồng thời là dịp nhìn lại những thành quả cũng như hạn chế, yếu kém trong công tác Đoàn và phong trào TN để khắc phục trong thời gian tới.

TN là rường cột của nước nhà, là lớp người cống hiến to lớn vào sự nghiệp cách mạng của quê hương, đất nước. Tuổi trẻ Việt Nam luôn ra sức phát huy truyền thống cách mạng, xung kích đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì cuộc sống cộng đồng,... Tuy nhiên, hiện nay, như đánh giá của Tổng Bí thư - Nguyễn Phú Trọng, còn “một bộ phận TN giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; một số ít TN bị các thế lực xấu, thù địch lôi kéo, kích động, có những việc làm đi ngược lại, thậm chí chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên diễn biến phức tạp”. Ngoài ra, tình trạng TN sống bàng quan, vô cảm với các vấn đề chính trị, KT-XH của đất nước, không “mặn mà” với hoạt động của Đoàn, Hội; đề cao chủ nghĩa cá nhân còn diễn ra nhiều;...

Trong khi đó, tổ chức Đoàn, Hội chưa đủ sức định hướng, thu hút TN, chưa kịp thời tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc, tiêu cực, mặt trái tác động đến thanh, thiếu nhi. Công tác giáo dục của Đoàn còn mang tính hình thức; một số phong trào thiếu sức lan tỏa, bền vững.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Tổng Bí thư - Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước. Do vậy, một trong những phương hướng, nhiệm vụ của công tác Đoàn trong thời gian tới là tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Đây vừa là nhiệm vụ cấp thiết trước mắt, thường xuyên, vừa là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, đòi hỏi có sự quan tâm, đầu tư thỏa đáng. Đó chính là đầu tư cho phát triển, đầu tư cho tương lai của đất nước. Đây là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, của các cấp, các ngành, đoàn thể, gia đình và toàn xã hội, trong đó Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có vai trò rất quan trọng. Đặc biệt, Đoàn cần định hướng, giáo dục, tăng “sức đề kháng” cho TN trước sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là qua mạng xã hội; tránh tình trạng “nhạt Đảng”, “khô Đoàn”.

Bên cạnh đó, Đảng, Nhà nước cần tiếp tục kiến tạo, hỗ trợ TN khởi nghiệp, học tập, tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm trong sáng tạo, làm việc, lao động, sản xuất; quan tâm giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong đời sống xã hội để định hướng TN. Các cán bộ, đảng viên cần gương mẫu trong đạo đức, lối sống để xây dựng một môi trường văn hóa liêm chính, nghĩa tình cho TN học tập, làm theo.

Với tinh thần “đâu cần TN có, việc gì khó có TN” và khẩu hiệu hành động của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI: “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, TN Việt Nam cần phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với Đảng, đất nước, nhân dân để kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết