Tiếng Việt | English

09/06/2015 - 15:49

Nâng chất để hoàn thành nhiệm vụ

Mỗi giai đoạn lịch sử, một trình độ phát triển, đòi hỏi một nguồn nhân lực phù hợp. Trong xu thế kinh tế tri thức và toàn cầu hóa hiện nay, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phấn đấu đến năm 2020, nước ta về cơ bản tạo được nền tảng để sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng nguồn lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt cần được mỗi tổ chức Đảng tiến hành thường xuyên, đồng bộ, phải luôn xuất phát và bám sát nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương để phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn được cán bộ tốt, có sức khỏe, học vấn, trình độ chuyên môn-kỹ thuật cao; đi đôi với làm tốt việc tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, đề bạt, bố trí, sử dụng cán bộ và trọng dụng những người có đức, có tài, tâm huyết và trách nhiệm cao với công việc.

Nâng chất nguồn nhân lực cho nhiệm kỳ mới, đòi hỏi phải xây dựng được cán bộ có trí tuệ, kiến thức, năng lực thực tiễn, tư duy sáng tạo, gương mẫu về đạo đức, phù hợp yêu cầu của nền kinh tế tri thức, theo hướng chuẩn hóa; đồng thời, dành sự quan tâm đúng mức hơn cho việc đổi mới, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; gắn phát triển giáo dục với phát triển KT-XH, với phát triển khoa học - công nghệ, thực hiện chế độ học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập với đào tạo năng lực chuyên môn và rèn luyện nhân cách của mỗi cán bộ, đảng viên.

Thực tiễn cuộc sống đang đòi hỏi đội ngũ cán bộ có tâm và tầm. Cho nên, có nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong nhiệm kỳ mới mới bảo đảm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần thiết thực vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Nguyễn Chí Thanh

Chia sẻ bài viết