Tiếng Việt | English

21/01/2023 - 14:50

Nguồn nhân lực xây nên mùa xuân

Nhân lực là nguồn tài nguyên đặc biệt vô giá bởi chỉ có kiến thức, kỹ năng, năng lực của con người mới khám phá, sáng tạo ra giá trị mới. Nguồn nhân lực thực sự xây nên mùa xuân cho cuộc sống.

Nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ dệt nên những mùa xuân no ấm, phát triển bền vững

Chúng ta đã và đang bước vào thời đại của cuộc Cách mạng 4.0. Xây dựng chính quyền điện tử, nền kinh tế số, xã hội số,... là hướng đổi mới làm cho mọi người thích ứng nhanh với tình hình thực tiễn nhằm đột phá, sáng tạo trong phát triển. Đây là cơ hội lớn nhưng cũng là một thách thức đòi hỏi phải “tập trung nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài”, tạo ra xung lực mới cho phát triển.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 3 chương trình đột phá, trong đó có Chương trình Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp của tỉnh. Tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 15/4/2021 nêu rõ quan điểm, mục tiêu, giải pháp đào tạo nguồn nhân lực trước mắt và lâu dài phục vụ 2 chương trình phát triển kết cấu hạ tầng và phát triển kinh tế công nghiệp, nông nghiệp xanh, bền vững.

Chiến lược của Tỉnh ủy luôn kiên định mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị số, nền kinh tế số và xã hội số. Rõ ràng, những mục tiêu, giải pháp trước mắt và chiến lược về nguồn nhân lực cho phát triển bền vững là đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, mục tiêu trọng điểm là nhanh chóng đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị trong toàn tỉnh từng bước chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo của tổ chức Đảng, quản lý của Nhà nước, minh bạch hóa công vụ, dân vụ, giảm tiêu cực, phiền hà cho doanh nghiệp và nhân dân.

Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động. Điều này cho thấy, quy mô kinh tế công nghiệp và nguồn nhân lực trực tiếp lao động hiện tại của Long An là không nhỏ. Tương lai không xa, nếu các khu, cụm công nghiệp tiếp tục được mở rộng và lấp đầy thì nhu cầu về nguồn nhân lực sẽ tăng gấp nhiều lần.

Vì vậy, đột phá, nâng chất lực lượng sản xuất đòi hỏi sự đổi mới căn bản, toàn diện hệ thống giáo dục - đào tạo, cấu trúc, phân bố lại các ngành, nghề đúng nhu cầu của thị trường. Nhân lực lao động trong từng ngành, nghề đòi hỏi phải có chuyển biến mạnh, bắt kịp thời đại 4.0, nhanh chóng tiếp cận công nghệ mới nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.

Nhân lực, nhân tài là nguồn lực dệt nên mùa xuân lâu bền. Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An sẵn sàng gắn kết, đồng hành cùng các trường trong tỉnh nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng ngày càng cao vì sự phát triển của tỉnh nhà./.

PGS.TS Lê Đình Tuấn

Chia sẻ bài viết