Tiếng Việt | English

13/06/2017 - 10:48

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao -Tạo đà phát triển kinh tế

Sau 1 năm triển khai thực hiện Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhận thức của nông dân, các thành viên trong tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) về việc sản xuất sạch, an toàn, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, hiệu quả kinh tế, nhất là sản xuất theo chuỗi nhằm bảo đảm đầu ra có sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện đề án này còn gặp nhiều khó khăn, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương, đặc biệt là sự vào cuộc của nông dân và các HTX.