Tiếng Việt | English

17/04/2024 - 14:12

Quán triệt nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các chương trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8  

Sáng 17/4, Tỉnh ủy Long An tổ chức quán triệt nội dung bài viết ‘Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng’ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 277 điểm cầu với 14.350 đại biểu trong toàn tỉnh tham dự.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh

Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út. Báo cáo viên của hội nghị là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II.

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết quan trọng với nhan đề: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, quán triệt bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngoài phần mở đầu, bài viết được chia làm 3 phần. Trong đó, phần một: Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; phần hai: Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn; phần ba: Phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

Bài viết của Tổng Bí thư đã khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng. Đồng thời, khích lệ, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đúc kết những thành tựu vẻ vang của Đảng ta trong suốt 94 năm qua, đặc biệt trong hơn 38 năm đổi mới.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán quán triệt Chương trình số 49

Tại hội nghị cũng quán triệt, triển khai các chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII): Chương trình số 49-CTr/TU, ngày 02/02/2024 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”; Chương trình số 52-Ctr/TU, ngày 22/3/2024 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Chương trình số 53-Ctr/TU, ngày 25/3/2024 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Phạm Văn Bốn quán triệt Chương trình số 53

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải cho rằng, những nội dung cốt lõi bài viết của Tổng Bí thư và các Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) là những vấn đề cơ bản và hệ trọng, có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ trí thức, phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển KT-XH của đất nước, của địa phương trong thời gian tới.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Nguyễn Hồng Mai thông tin Chương trình số 52

Ông đề nghị sau hội nghị, các Huyện, Thị, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh khẩn trương triển khai đợt sinh hoạt tư tưởng, chính trị nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Trong đó, chú trọng tuyên truyền, giới thiệu nội dung cốt lõi bài viết trong sinh hoạt lệ kỳ của cấp ủy; sinh hoạt chi bộ; sinh hoạt chuyên đề trong cơ quan, tổ chức Đảng, đoàn thể; chú ý liên hệ với những vấn đề từ thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đối với các chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, bằng hình thức đa dạng, phù hợp. Bí thư cấp ủy phải trực tiếp chỉ đạo công tác quán triệt, cụ thể hóa triển khai, thực hiện các chương trình tại địa phương, đơn vị mình, bảo đảm công tác triển khai chất lượng, hiệu quả và đạt yêu cầu đề ra. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên báo cáo tiến độ, kết quả triển khai về Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

Thanh Nga - Thái Bạch

Chia sẻ bài viết