Tiếng Việt | English

21/06/2024 - 13:55

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, tài nguyên nước

Thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Long An, thời gian qua, Sở nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về khoáng sản, tài nguyên và khí tượng - thủy văn. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Sở tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường năm 2024 trên địa bàn tỉnh; triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình số 23-CTr/TU, ngày 01/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tham mưu nguồn vật liệu san lấp cho đường Hồ Chí Minh; trình phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm 2024 đối với các đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản.

Sở triển khai và hướng dẫn UBND cấp huyện thực hiện trình tự thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản tại khu vực khoanh định không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế làm việc của hội đồng thẩm định các đề án thăm dò, đề án đóng cửa mỏ trên địa bàn tỉnh; đôn đốc các đơn vị báo cáo định kỳ về hoạt động khai thác, đo đạc bản đồ hiện trạng và giám sát môi trường tại điểm mỏ khai thác.

Đồng thời, Sở hoàn thành tham mưu, trình UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở TN&MT; công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở TN&MT;...

Theo Phó Giám đốc Sở TN&MT - Phan Văn Cường, thời gian tới, trong công tác quản lý khoáng sản, tài nguyên nước, Sở hoàn thành tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt dự án “Điều tra, khảo sát bổ sung, điều chỉnh phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất tỉnh Long An”; dự án “Xây dựng danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Long An”. Đề xuất UBND tỉnh kết quả kiểm tra liên ngành đối với tình hình khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; xử lý các giếng khai thác nước dưới đất không phép trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Sở triển khai, thực hiện Kế hoạch “Kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước mặt nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Long An”; đôn đốc các đơn vị hoàn thành việc lắp đặt thiết bị quan trắc tự động kết nối về Sở theo dõi,..../.

Long An phê duyệt 11 khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

 

Long An phê duyệt 11 khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường   

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác sản khoáng sản năm 2024.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết